ข่าวประชาสัมพันธ์ขณะนี้เว็บไซด์กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา อยู่ในช่วงพัฒนาระบบค่ะ
 

แจ้งให้ทราบ ขณะนี้ เว็บไซด์ของกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนาระบบค่ะ

**หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เหมือนเดิมนะค่ะ .. (เอกสารดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

255 อาคารตึกชัยสมรภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 3068842 โทรสาร ๐2 3068892

หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสากรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
 
Link