ภารกิจ เป้าประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
สำนักพัฒนาสังคม
 
อำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคมตามคำสั่งของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1996 เรื่อง การตั้งสำนักพัฒนาสังคม
ระบุอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคมไว้ ดังนี้
..........1. สนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนและท้องถิ่น
..........2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดกลุ่ม
เป้าหมาย
..........3. วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการระดับชุมชนและท้องถิ่น
..........4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายองค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้เป็นแกนกลางในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
..........5. กำกับดูแลการดำนินงานพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการในระดับพื้นที่ของศูนย์พัฒนาสังคม
..........6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์พัฒนาสังคม
 
ภารกิจของศูนย์พัฒนาสังคม
  เป้าประสงค์
..........1. ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัด .........องค์กรชุมชนและเครือข่าย สามารถสร้างสรรค์การพัฒนา
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ สังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กลุ่ม
..........2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน เป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้
หรือองค์กรรูปแบบต่างๆ ที่ดำเนินการจัดบริการสวัสดิการสังคม  
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
..........3. ให้คำแนะนำ สนับสนุน และประสานเครือข่าย เพื่อให้
เกิดระบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชากรเป้าหมายให้สามารถ กลุ่มเป้าหมาย
พึ่งตนเองได้ในพื้นที่รับผิดชอบ .........- องค์กรชุมชนและเครือข่ายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
..........4. จัดทำระบบข้อมูล และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัด สังคม
สวัสดิการสังคมในพื้นที่ .........- ประชาชน ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส
..........5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม
..........6. ประสานและสนับสนุนการทำงานของ พมจ.ในด้าน
การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
..........7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฏหมายกำหนดหรือได้รับ
มอบหมาย  
 
 
 
สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๑๒๔-๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๘๒

Link
 
หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสากรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม