ภารกิจ เป้าประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา
 
อำนาจหน้าที่ของกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 

กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา เป็นองค์กรบริหารส่วนกลาง มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขา 16 แห่ง ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานหมู่่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละฮู หนองพลับ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด เพชรบุรี ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ (หอแดง) รวม 62 แห่ง เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์แผนแม่บทกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาบนพื้นที่สูง พัฒนารูปแบบและวางแผนการดำเนินงานประสานงานและติดตามการประเมินผลของนิคมสร้างตนเอง การพัฒนาบนพื้นที่สูง โครงการตามพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพระดำริ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพขของนิคมสร้างตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการนิคมสร้างตนเองและราษฎรบนพื้นที่สููง

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บทกิจการนิคมสร้างตนเองและการพัฒนาบนพื้นที่สูง

2. พัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานนิคมสร้างตนเอง การพัฒนาบนพื้นที่สูง โครงการตามพระราชดำริ

3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิคมสร้างตนเองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.
นิคมสร้างตนเอง

1. จัดสรรที่ดินให้ราษฎรเป้าหมายอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพและอยู่อาศัยในเขตนิคมสร้างตนเองอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเองและเป็นมรดก

2. พัฒนานิคมสร้างตนเองในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานการพัฒนาอาชีพครบวงจร การพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิต การพัฒนา การเมืองการปกครอง

3. จัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4. ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
 
 
 
กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา

 

Link
 
หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสากรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม