ข่าวประชาสัมพันธ์ขณะนี้เว็บไซด์กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา อยู่ในช่วงพัฒนาระบบค่ะ
 

 

กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๑๒๔-๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๘๒

หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสากรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
 
Link