3.นิคมฯ ศรีสาคร นราธิวาส

 

นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 

ม.ต.กาหลง  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส 96120

โทรศัพท์ 0-7355-1921  โทรสาร 0-7353-6045 

  

1.    ประวัติและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1.1  ประวัติการจัดตั้ง

นิคมสร้างตนเองศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  จังหวัดยะลา  เรียกว่า เขตป่าปรินยอจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2515 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  30 มกราคม พ.ศ.2504 ให้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่ 3 จังหวัดภาคใต้  คือจังหวัดสตูล  จังหวัดยะลา  และจังหวัดนราธิวาส  เพื่อเป้าหมายทางการเมืองเศรษฐกิจ และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในท้องที่ที่การปกครองเข้าไปไม่ถึง  โดยการอพยพราษฎรจากภาคต่างๆ เข้าไปอยู่ร่วมกับราษฎรไทยมุสลิมในพื้นที่  และส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและอาชีพ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2526  ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยให้แยกการปกครองออกจากนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  จังหวัดยะลา  และให้ชื่อว่า นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้สามารถดำเนินงานนิคมสร้างตนเองได้อย่างคล่องตัวในการเร่งรัดการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสาธารณูปโภค การพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมและการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการศิลปาชีพพิเศษตลอดจนเพื่อให้การดูแลสมาชิกนิคมได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

           -  เพื่อจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเป้าหมายอพยพครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบและถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้กรมสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองและเป็นมรดกตกทอดไปสู่บุตรหลาน  

           -  เพื่อพัฒนานิคมในด้านต่างๆ ให้สมาชิกนิคมมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยตนเองและชุมชนได้ในที่สุด 

           -  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในลักษณะโครงการพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความมั่นคงของชาติ 

           -  เพื่อความคล่องตัว  ในการปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์  

 

2.    สภาพภูมิศาสตร์

            2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่จำนวน 128,796 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1,2,3,4  ตำบลกาหลง  หมู่ที่  5,6,7,8,9,10  ตำบลศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร และหมู่ที่  4,5,6,7,8 ตำบลโคกสะตอ  หมู่ที่  5,8  ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนราธิวาส ระยะทาง  80  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดยะลา ระยะทาง  54  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้.-

                        ทิศเหนือ             จดอำเภอรามัน  จังหวัดยะลา และอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                         ทิศใต้                จดทางอำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                        ทิศตะวันออก        จดอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

                        ทิศตะวันตก         จดอำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา (นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้   จังหวัดยะลา)

ลักษณะการจัดที่ดิน

แบบหมู่บ้าน

- จัดสรรให้สมาชิกนิคมครอบครัวละ  18 ไร่  (แยกเป็นที่ทำกิน 16 ไร่  ที่อยู่อาศัยมี ไร่) มีจำนวน  770  ครอบครัว

 

แบบเรียงราย

- จัดสรรให้สมาชิกนิคมครอบครัวละ  25 ไร่ (แยกเป็นที่ทำกิน  23  ไร่  ที่อยู่อาศัย  2  ไร่) มีจำนวน  124  ครอบครัว