ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

    

  

ภาวะสังคมไทยไตรมาส2 ปี2561 (13-12-2561)

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค(13-12-2561)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน (13-12-2561)

รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 (12-12-2561)

ขอความร่วมมือร่วมกิจกรรม แต่งกายผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโตมาทำงาน ทุกวันศุกร์ (11-12-2561)

นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาร พ.ศ.2561(07-12-2561)

ประกาศคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(06-12-2561)

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการคัดเลือสตรี บุคคล เนื่องในวันสตรีสากล(06-12-2561)

 สำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะ  (3-12-2561)

 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 (30-11-61)

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562(30-11-2561)

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี2562(30-11-2561)

การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561(29-11-2561)   

ขอซักซ้อมการรายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี 2561 (29-11-2561)     

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่ (21-11-2561)

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท(13-11-2561)

ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(13-11-2561)

ขอความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์(07-11-2561)

แบบสำรวจเจคติของบุคลกรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(06-11-2561) 

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก(06-11-2561)

ขอส่งสำเนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(06-11-2561)

การกำหนดประสบการณ์ที่หลากหลาย(อำนวยการ)และแนวทางที่กำหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ(06-11-2561)

ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(06-11-2561)

 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2561 (29-10-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร Unpack the internet of Things (IoT) รุ่นที่1 (26-10-2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (26-10-2561)

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (26-10-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(26-10-2561)

ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกฎหมายปกครอง (25-10-2561)

การคัดเลือเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (25-10-2561)

ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(25-10-2561)

ประชาสัมพันธ์วาระสารกระบวนการยุติธรรมปีที่ 11 เล่มที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (25-10-2561)

ประกาศรายชื่อบุคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (22-10-2561)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 (22-10-2561)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติตามสายงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์(18-10-2561)

ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่10 (18-10-2561)

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(18-10-2561)

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ(02-10-2561)

ขอให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.60-ก.ย.61) 01-10-2561

ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 (01-10-2561)

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (25-09-2561)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Coporate Online(10-09-2561)

รายงานสถานะเงินทดรองราชการและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน(10-09-2561)

รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 (07-09-2561)

 งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561  (3-09-2561)

 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี  (3-09-2561)

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา "กุลบุตรกุลธิดากาชาด"  (3-09-2561)

 ขอเผยแพร่คู่มือข้าราชการบรรจุใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  (3-09-2561)

คู่มือข้าราชการบรรจุใหม่ (23-08-2561)

แจ้งความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(22-08-2561)

ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (21-08-2561) 

การยกระดับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0(21-08-2561)

นำส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (15-08-2561)

นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษย์ชนที่สำคัญของประเทศไทย(10-08-2561)

ทุนรัฐบาลอินเดียภาคใต้ ITCE Programme และ TCS of Colombo plan (10-08-2561)

การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อให้ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ(10-08-2561)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)(09-08-2561)

นำโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงการผลิต(09-08-2561)

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานข้อสั่งการ รมส.พม.(09-08-2561)

ขอความร่มมือคัดเเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (นิคมสร้างตนเอง)(06-08-2561)

ขอความร่มมือคัดเเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง)(06-08-2561)

ขอความร่มมือคัดเเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง เชียงใหม่)(06-08-2561)

ขอความร่วมมือรายงานการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(06-08-2561)

ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน(06-08-2561)

เชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้าตั้งแต่วันที่1-31ส.ค.2561 (01-08-2561)

ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเสวนาระบบงบประมาณภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ(31-07-2561)

ส่งโจทย์เข้าร่ามโครงการยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ(26-07-2561)

มอบหมายเจ้าหน้าที่กรอกแบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบแผนที่ทางสังคม Social Map (26-07-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018 (26-07-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายงาน Business Intelligence (26-07-2561)

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 (26-07-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 (25-07-2561)

 รายงานผลการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(23-07-2561)

นำส่งสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.พม.ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง พม. ประจำเดือนมิถุนายน 2561(19-07-2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (08-07-2561)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (18-07-2561)

นำส่งสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 (16-07-2561)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (16-07-2561)

การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน (16-07-2561)

ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online (16-07-2561) 

ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(16-07-2561) 

ตรวจสอบเงินค่าตอบแทน/ค่าครองชีพและเงินประกันสังคมพนักงานราชการ (13-07-2561)

การให้ความรู้เรื่องกฎหมายในการปฏิบัติงานครั้งที่2 ผ่านระบบ Conference (12-07-2561)

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 (12-07-2561)

การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย (12-07-2561)

กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (06-07-2561)

สรุปการประชุมหารือแนวทางการปฏิรูประบบราชการ พม. (06-07-2561)

ขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เจาะลึก พรบ.การจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (06-07-2561)

รายงานผลการบันทึกข้อมูลพลังงานประจำไตามาสที่ 3 (06-07-2561)

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล (02-07-2561)

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเจาะลึก พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวปฏิบัติล่าสุดสำหรับผู้บริหาร (27-06-2561)

ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ(27-06-2561)

นำส่งเสาเนาคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (26-06-2561)

 ส่งเสาเนาคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (26-06-2561)

ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมนาวิชาการ eGovernment Forum 2018 (21-06-2561) 

การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (20-06-2561)

การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (19-06-2561)

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมดรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูการระบาด(16-06-2561)

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเสนอหนังสือราชการต่อผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ (16-06-2561)

ขอความร่วมมือท่านดำเนินการ สำรวจบุคลากรตามคุณสมบัติที่สถาบันประประชาบดีกำหนด(13-06-2561)

การบูรณาการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี (13-06-2561)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศษณียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคารรุ่นที่5(12-06-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561(11-06-2561)

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28ก.ค.2561 (11-06-2561)

ติดตามการส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้าห่มกันหนาว ปีงบประมาณ 2559 (05-06-2561)

แนวทางการดำเนิงานจ่ายเงินสงเคราะห์ผ่านธนาคาารกรุงไทย(05-06-2561)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (04-06-2561)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ราชพัสดุ (30-05-2561)

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Smart Performance (รุ่น1-2) (23-05-2561)

การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด (16-05-2561)

การขอใช้ที่ราชพัสดุ (15-05-2561)

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (15-05-2561)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 (11-05-2561)

ขอส่งสำเนาคณะแต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภทในจังหวัดใกล้เคียง

การโอนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อตกลงเพื่อกำหนดช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

ขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้าห่มกันหนาว ปีงบประมาณ 2559

ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานภูมิภาคให้ดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคมตามภารกิจของกระทรวง

รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Career Advancement System Development 

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล    (26-4-2561)

 ขอความร่วมมือสำรวจการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาประจำปี 2561      (25-4-2561) 

 หนังสือแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2561     (25-4-2561)

การรายงานเงินอุดหนุนภาคครัวเรือนประจำปี2559และ2560

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ซักซ้อมแนวทางการรับคณะนิเทศติดตามของกรมพัฒานสังคมและสวัสดิการในการลงพื้นที่นิเทศติดตามหน่วยงาน

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (18-04-61)

ใบโอนจัดสรรงวดที่2 โครงการพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 นิคมสร้างตนเอง โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 นิคมสร้างตนเอง โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ขอขยายเวลาการกรอกแบบสำรวจการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (03-04-61)

ขอความร่วมมือทำข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561 (30-03-61)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (30-03-61)

ติดตามการส่งข้อมูลรายชื่อผู้รับผ้าห่มกันหนาวปี 2559 (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง) 22-03-61

ติดตามการส่งข้อมูลรายชื่อผู้รับผ้าห่มกันหนาวปี 2559 (นิคมสร้างตนเอง) 22-03-61

การเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำระบบควบคุมภายในรุ่นที่ 1 (21-03-61)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานบริการทางสังคมตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (20-03-61)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุกคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำระบบควบคุมภายในรุ่นที่1 ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ (20-03-61)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุกคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำระบบควบคุมภายในรุ่นที่1 นิคมสร้างตนเอง (20-03-61)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุกคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำระบบควบคุมภายในรุ่นที่1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (20-03-61)

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเงินอุดหนุน (09-03-2561)

 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย   (28-12-2560) 

 ขอความร่วมมือข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ   (28-12-2560)

 ขอรับบริจาครถยนต์/ครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว   (25-12-2560) 

 กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTC Corporete Online   (19-12-2560)

 ขอซักซ้อมการนำส่งหนังสือราชการ   (19-12-2560) 

ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้ประเมินตามแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2561 (13-12-2560)

 แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี   (7-12-2560)

  พิจารณาบุครลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมนา   (1-12-2560)

  ซักซ้อมรายงานตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560     (23-11-2560) 

  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากร   (23-11-2560)

  ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลข้าราช ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ     (23-11-2560)

 จัดทำทะเบียนคุมทัรพย์  (นิคมสร้างตนเอง)     (23-11-2560)

 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์  (พื้นที่สูง)   (23-11-2560)

 การจัดให้องค์กรเกษตรกร  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  กองทุนหมู่บ้าน  วิสาหกิจและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัศดุ   (9-11-2560)

 รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง  พ.ศ.2522     (9-11-2560) 

 การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น   (8-11-2560)

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท     (8-11-2560)

 ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่จิตเวช  (1-11-2560)

 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560    (1-11-2560)

 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รุ่นที่1     (25-10-2560)

 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รุ่นที่2     (25-10-2560)

 ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน   (16-10-2560)  

 ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์    (11-10-2560)

 รายงานผลการบันทึกข้อมูลพลังงาน ประจำไตรมาสที่ 4    (5-10-2560) 

 หล่ักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ  พ.ศ.2560    (5-10-2560)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ"กำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ 2561 (28-9-2560)

การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมแจ้งหน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 และการรับเงินปันผล   (25-9-2560) 

ขอให้หน่วยงานรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (25-9-2560)

 ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ     (21-9-2560)

การแต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/รักษาราชการแทน (19-9-2560)

การยืมตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (19-6-2560)

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรระดับบริหารของกระทรวง พม. (ครั้งที่3) ปีงบ 2560     (18-9-2560)

ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (18-9-2560)

 เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบ 2561     (8-9-2560)

 ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกความเชี่ยวชาญของข้าราชการในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet)      (5-9-2560)

 เปลี่ยนแปลงวันร่วมงานเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560    (4-9-2560)

 ขอเชิญส่งบทความ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่19      (1-9-2560)

 ขอส่งสำเนาคำสั่งการมอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ     (1-9-2560)

 

 การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ  GFMIS    (25-8-2560)

 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ และรายการเทียบเท่าเงินสด    (25-8-2560)

  เชิญเข้าโครงการจัดนิทรรศการมีชีวิตและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 15 ปี  สรรค์สร้างสู่เส้นทาง"นวัตกรรม" (DSDW Innovation)       (23-8-2560)

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครครอบครับเจ้าภาพ  โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2560    (22-8-2560)

  รายงานการตรวจสอบพัสดุ  ประจำปี 2560   (21-8-2560)

 (ด่วน)ตรวจสอบเงินค่าตอบแทน/ค่าครอง และเงินประกันสังคมพนักงาน   (18-8-2560)

 เบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๖๐   (16-8-2560)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง    (15-8-2560)

 ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน    (7-8-2560)

 (ด่วนที่สุด)ขอความมือรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนหน่วยงาน    (4-8-2560)

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ    (31-7-2560) 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พศ.2561 มีผลบังคับ    (26-7-2560)

การจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงพระเจริญพระชันษา 60 ปี   13 กรกฎาคม 2560      (26-7-2560)

 สรุปผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 19 พ.ค. 2560      (25-7-2560) 

 การยกระดับด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคคลากร พม.   (25-7-2560) 

 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการการใช้เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     (17-7-2560) 

 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560    (13-7-2560)  

 ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2561      (7-7-2560)

 คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  (ุ6-7-2560) 

สำรวจความต้องการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหรือหน่วยงานของข้าราชการประเภทวิชาการ  (ุ6-7-2560) 

รายงานผลการบันทึกข้อมูลพลังงาน ประจำไตรมาสที่3 (30-06-2560)

 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (30-06-2560)

การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  (29-06-2560)

 ชี้แจ้งค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     (28-6-2560) 

  ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษย์ชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (23-06-2560)

 ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย     (2-6-2560) 

 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น "Research Gateway"   (2-6-2560)

 เชิญเข้าร่วมโครงประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมาย  (30-5-2560)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  และต้องสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560      (29-5-2560)

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับมติงานสุขภาพจิต    (25-5-2560)

 

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1       (25-5-2560)

 

  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไปประจำปี 2560    (25-5-2560)

 

 การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   (25-5-2560)

 

 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามข้อมูลบุคลากรด้านสังคมสงเคราห์    (25-5-2560)

  

 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจภาวะผู้นำโครงการ Global Leadership Forecast 2017-2018    (9-5-2560)

 

 การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  (9-5-2560)  

 

  นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อเอสไอวีในการสมัครการคัดเลือกและการเรียนรู้หรือศึกษาต่อในสถานศึกษา  (5-5-2560)

  ขยายเวลาเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราชการ   (27-4-2560)

 

 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ EDC   (26-4-2560)

 

  ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการหน่วยงาน  (31-3-2560)

 รายงานผลการบันทึกข้อมูลพลังงาน ประจำไตยมาสที่ 2   (31-3-2560)

 

 การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำยากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2560   (30-3-2560) 

 ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้างาน  (28-3-2560)

 ส่งข้อมูลการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  (24-3-2560)

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช และ เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมธ์ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ (17-3-2560)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณพนักงานราชการ (15-3-2560)

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการของหน่วยงาน (10-03-2560) 

 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปรับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  (3-03-2560)

 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิจัยแห่งชาติ  (28-2-2560)

 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่13 (27-2-2560)

 แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (27-2-2560)

 การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานรัฐ (17ก.พ.2560)

 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร  Public Health  (17 ก.พ. 2560)