ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (03-07-2563) 

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที่1 (03-07-2563)

  ขอส่งสำเนากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (03-07-2563) 

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (03-07-2563)

  การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 (03-07-2563) 

  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบริจาคจตุปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาัสงคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2563 (02-07-2563)

  ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคงาน "วันร่วมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" (02-07-2563)

  นำส่งรายงานและจดหมายข่าว มาเพื่อใช้ประโยชน์ (02-07-2563) 

 ขอความร่วมมือตรวจสอบเงินค่าตอบแทน ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมพนักงานราชการ (02-07-2563)

          - แบบฟอร์มตรวจสอบเงินค่าตอบแทน ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมพนักงานราชการ

  การเตรียมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน ปี2563 (02-07-2563) 

  ด่วนที่สุด กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ขอวคามร่วมมือจัดทำข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแบบสำรวจที่แนบ จัดส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. (01-07-2563) 

  ขอความร่วมมือข้อราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ ประจำปีงบประมาณ 2563 (30-06-2563)

  ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 (30-06-2563)

  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (30-06-2563)

  ขอความอนุเคราะห์แจ้งเรื่อง "การฝึกอบรมเพื่อการรับรองมาตรฐาน ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่20) พ.ศ.2542 (ป.วิอาญา)" (30-06-2563) 

  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามมาตรการตรวจสอบการใช้รถและเครื่องจักรกลของหน่วยงานของรัฐประจำปี พ.ศ. 2562-2563 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (25-06-2563)

  การแจ้งให้ดำเนินการเก็บข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามปกติ (25-06-2563)

  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (23-06-2563)

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (23-06-2563)

  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 (18-06-2563) 

  การรับโอนข้าราชการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) (17-06-2563) 

  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๒ เรื่อง (17-06-2563) 

     ช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (05-06-2563) 

  ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 2 (16-06-2563) 

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร (15-06-2563)

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 (Integity and Transparency Assessment - ITA) (15-06-2563)

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 (Integity and Transparency Assessment - ITA) (15-06-2563) 

  ขอแก้ไขเอกสารแนบตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ (12-06-2563)

          - แบบฟอร์ม BCP (นิคมสร้างตนเอง).docx

          - แบบฟอร์ม BCP (นิคมสร้างตนเอง).pdf

          - แบบฟอร์ม BCP (พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง).docx

          - แบบฟอร์ม BCP (พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง).pdf

          - แบบฟอร์ม BCP (ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์/โครงการตามพระราชประสงค์).docx

          - แบบฟอร์ม BCP (ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์/โครงการตามพระราชประสงค์).pdf

          - แบบฟอร์ม BCP (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง).docx

          - แบบฟอร์ม BCP (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง).pdf

 

  ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (12-06-2563)

  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (12-06-2563)

   ด่วนที่สุด การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) (10-06-2563)

   การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (10-06-2563)

   ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (10-06-2563) 

   ช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (05-06-2563) 

   เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (05-06-2563)

   การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้ ASEAN-Canada Fund for Local Initiatives (02-06-2563) 

   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (01-06-2563) 

   ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือให้ข้อคิดเห็นการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) (01-06-2563)

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ 3 หลักสูตร (01-06-2563) 

  ขอก้ไขข้อมูลการติดต่อทางออนไลน์ รับ - ส่งเอกสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (29-05-2563) 

  โควิด-19 ระบาด ระวังร้านทองฉวยโอกาสกดราคาเอาเปรียบผู้บริโภค และเรื่องประกันภัยโควิด (26-05-2563) 

  ขอความร่วมมือสำรวจการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดกรอบอัตรากำลังจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22-5-2563)

                - แบบฟอร์มขอเสนอกำหนดอัตรากำลังจ้างเหมาบุคคลธรรมดา และแบบรายงานผลสำรวจการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (22-05-2563)

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง(22-05-2563)

 ขอแจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการประเมินที่ ๑ และการยกเว้นการเก็บข้อมูลและการรายงานผลตาม

ตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (18-05-2563)

   หนังสือการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) (15-05-2563) 

นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(15-05-2563)

       - Username และ Password ในการนำเข้าข้อมูลกำลังพลยาเสพติด

 การสนับสนุนงบดำเนินงานในการสอบข้อเท็จจริง (08-05-2563) 

 (ด่วนที่สุด) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุที่ได้รับภายใต้โครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและแหล่งเงินอื่น (7-05-2563)

 หนังสือการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) (01-05-2563) 

  การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (01-05-2563) 

  กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 (30-04-2563) 

  การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (24-04-2563) 

  หนังสือการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (24-04-2563) 

  หนังสือการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม) (24-04-2563) 

  แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ (22-04-2563) 

  การประกาศรับสมัครผุ้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (21-04-2563) 

  ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" เพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (21-04-2563)

  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการส่งเสริมสนับสนุน การให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (21-04-2563) 

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (20-04-2563)

  การมอบหมายให้ผุ้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ (20-04-2563)

  องค์กร CIRDAP เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ของศูนย์ CIRDAP (20-04-2563)

  ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (20-04-2563)

  คู่มือนักศึกษาฝึกงานเตรียมความพร้อมสู่ผู้นำ ศตวรรษที่ 21 (15-04-2563)

  การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (15-04-2563)

  ประกาศกระทรวงยกเว้นการใช้บังคับระเบียบฯ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ พ.ศ. 2561 (15-04-2563) 

  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผุ้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (13-04-2563)

  แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (13-04-2563)

  มอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (13-04-2563) 

รับสมัครข้าราชการในสังกัดเพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสูาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 (09-04-2563)

  ขอข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (07-04-2563)

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(เพิ่มเติม) (07-04-2563) 

  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2563 (03-04-2563) 

  การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (01-04-2563)

  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 ฉบับ (01-04-2563)

  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1-2563 (01-04-2563) 

  ขอความร่วมมือข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (01-04-2563) 

  การคัดเลือกบุคลากรเป็น "1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2563" (01-04-2563) 

 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสำคัญของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : Flagship Project(30-03-2563

  (ด่วนที่สุด) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (30-03-2563)

  หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27-03-2563)

  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผุ้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2563 (27-03-2563)

  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการบริการแอปพลิเคชั่นที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของราชการ (27-03-2563) 

  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (26-03-2563)

  หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (26-03-2563)

  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัตเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (26-03-2563)

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความบริทัศน์ที่เกี่ยวกับคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (26-03-2563)

  การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดไรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (26-03-2563)

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม มหาวิทยาลัยบูรพา (26-03-2563)

  ประชาสัมพันธ์การนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงาน "การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9" (The Ninth Thai - Chinese Strategic Research Seminar) (26-03-2563) 

  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน (23-03-2563) 

  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) (20-03-2563) 

  การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (19-03-2563)

  รายงานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (19-03-2563)

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทย และมาตรฐานยุโรป" รุ่นที่ 2 (19-03-2563)

  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริการระดับกลาง รุ่นที่ 22 (18-03-2563)

  ขอชี้แจงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเดินทางศึกษาดูงานภายใต้หลักสูตร (18-03-2563)

  ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) นอกเวลาราชการ (18-03-2563)

  แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (18-03-2563) 

  ขอความร่วมมือผลิดหน้ากากอนามัย (10-03-2563)

  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกาาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (05-03-2563)

  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียโดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล (05-03-2563)

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขอสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย (05-03-2563) 

  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน (04-03-2563)

  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (04-03-2563) 

  เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2563 (02-03-2563) 

  แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (28-02-2563)

  ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference & The 21 Symposium on TQM - Best Practices in Thailand ปี 2563 (28-02-2563)

  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (28-02-2563)

  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จำนวน 2 หลักสูตร (28-02-2563) 

 ขอความร่วมมือจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)28-02-2563 (แก้ไข)

          - แบบฟอร์มจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 (25-02-2563) 

  ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคากรหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" รุ่นที่ 1-3 (25-02-2563) 

  ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ 6 (25-02-2563)

  ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (25-02-2563)

  เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบัน เข้ารับรางวัล UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence ประจำปี 2563 (25-02-2563)

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program, MMM (25-02-2563) 

  (ด่วนมาก) ขอความร่วมมือรายงานผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (25-02-2563)

เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม(19-02-2563)

การเปิดรับบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งCEOของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก(19-02-2563)

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย(19-02-2563)

การอบรมหลักสูตร Deep Learning using Keras (19-02-2563)

 นำส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(19-02-2563)

 ขอความร่วมมือใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 (18-02-2563) 

ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฎิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน(18-02-2563)

          - นิคมสร้างตนเอง 42 แห่ง

          - นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์

          - แบบฟอร์มรายชื่อสมาชิกนิคมที่ได้รับอนุญาติฯ และออก นค.3

          - พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

          - ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์

          - ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

 ขอให้เตรียมข้อมมูลนำเสนอการดำเนินงานเด่น(18-02-2563)

 แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ (13-02-2563)

  ขอควมร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานนิคมสร้างตนเอง (12-02-2563)

  การติดตามผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (11-02-2563)

  แจ้งการเปลี่ยนแบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ (11-02-2563)

  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ สังกัดกรมประมง (11-02-2563)

  ขอส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม (11-02-2563)

  ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Stategist Development Program) (11-02-2563)

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (11-02-2563) 

  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการ (11-02-2563)

  ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (07-02-2563)

             - แบบสำรวจรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ (07-02-2563)

  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ (07-02-2563)

 

  ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 16 เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีน (05-02-2563)

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 26 และ "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานประชุม" รุ่นที่ 5 (05-02-2563)

  ขอความร่วมมือข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 (05-02-2563)

  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดนโยบายและแผนพลังงาน (05-02-2563)

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกาาในคณะนิติศาสตร์ (05-02-2563)

  สำรวจและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่และไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว (03-02-2563)

  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (03-02-2563)

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่นสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 (03-02-2563)

  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ (tingthai.dwf.go.th) (03-02-2563)

  ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (03-02-2563) 

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 (03-02-2563)

   การแจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 (31-01-2563)

   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (31-01-2563)

   โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานเพื่อการอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (31-01-2563)

   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้าราชการ และพนักงานราชการที่ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (24-01-2563)

  ขอความร่วมมือในการดำเนินการมาตรการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 (24-01-2563)

  การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ (24-01-2563)

  ประชาสัมพันธ์ Infographics หัวข้อเรื่อง "ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่างไรให้พ้นจากการถูกลงโทษ เมื่อต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" (24-01-2563)

  ขอความอนุเคราะห์บรรจุการบรรยายหัวข้อ "สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข." (23-01-2563)

  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย (23-01-2563)

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23-01-2563)

  ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 826/2562 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23-01-2563)

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (22-01-2563)

  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (21-01-2563)

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ (17-01-2563)

  ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (16-01-2563)

  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (16-01-2563)

  ขอจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัด (16-01-2563)

  รับสมัครบุคคลเข้ารับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ.2020 (16-01-2563)

  รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (16-01-2563) 

  รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (16-01-2563)

  สุลต่านแห่งโอมายเสด็จสวรรคต (สุลต่าน กอบูล บิน ซาอิด อัล ซาอิด) (16-01-2563)

  การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชน (16-01-2563)

  การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (16-01-2563)

  แต่งตั้งผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ (Chief Complaints Executive Offer : CCEO) (16-01-2563) 

  แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี (15-01-2563)

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2563 (15-01-2563)

  การปรับปรุงการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการ (Call center) และสายด่วน (Hotline) ต่างๆ (15-01-2563)

 การแต่งตั้งพนักงานราชการให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (15-01-2563)

 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกาาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (15-01-2563)

 รายงานการเข้าร่วมงานสัมมนา "4ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐในยุคดิจิตัล" (15-01-2563)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 ในระบบ GFMIS (15-01-2563)

 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 9 หลักสูตร (14-01-2563)

 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง หลักสูตร "การกระทำทางปกครองและความรับผิดชอบทางปกครอง" (14-01-2563) 

 ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13-01-2563)

 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2-2562 (13-01-2563)

 ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องนโยบายตามมาตราการลดใช้พลังงานและการลดใช้กระดาษ (13-01-2563) 

 ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องนโยบายตามมาตราการลดใช้พลังงานและการลดใช้กระดาษ (10-01-2563)

 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (10-01-2563)

 (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรถราชการของหน่วยงาน (10-1-2563)

 มาตราการลด และคัดแยกขยะมุลฝอยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10-01-2563)

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน" (10-01-2563)

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (09-01-2563)

 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (07-01-2563) 

 สำรวจการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในการในการจ้างงานคนพิการ (06-01-2563)

 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ (06-01-2563)

คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการตำบลสวัสดิการถ้วนหน้า(06-01-2563)

       - แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการตำบลสวัสดิการถ้วนหน้า

       - ข้อมูลพิจารณาพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการตำบลสวัสดิการถ้วนหน้า

       - เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการตำบลสวัสดิการถ้วนหน้า

 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (3-01-2563)

 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผุ้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ปี 2563 (ปีที่3) (27-12-2562) 

 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมปีใหม่ พม. และพส. ปี 2563 (27-12-62)

             - รูปภาพ ของขวัญปีใหม่

             - รูปภาพ ปีใหม่สุขใจ

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พมจ.ร้อยเอ็ด (26-12-2562)

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (25-12-2562)

 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง มาตรการการงดให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY (24-12-2562)

 ขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (20-12-2562)

 การสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (20-12-2562)

 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (19-12-2562)

 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกาาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (19-12-2562)

 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (19-12-2562)

 ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ BRIDGE Summer Camp ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (19-12-2562)

 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี (13-12-2562)

 ประชาสัมพันธ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 5 (13-12-2562)

 คำสั่งมอบอำนาจรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (13-12-2562) 

 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (13-12-2562)

 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกาาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 24 (13-12-2562)

 ซักซ้อมข้อสังเกตที่พึ่งระวังในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับ (12-12-2562)

 ขอความร่วมมือจัดทำแผนนักศึกษาฝึกงานในสังกัด พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11-12-2562)

 การขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน (9-12-2562)

 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสากิจ ประจำปี 2563 (3-12-2562)

 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ทำลายอาวุธที่มีการทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (29-11-2562)

 ขอเชิญชวนเข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (29-11-2562)

 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง (เพิ่มเติม) (26-11-2562)

 ติดตามรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (26-11-2562)

 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (18-11-2562)

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา (18-11-2562)

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอรบมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ (18-11-2562)

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 76 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562 (18-11-2562)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (18-11-2562)

 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย) (15-11-2562)

 นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ (15-11-2562) 

 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (15-11-2562)

 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (14-11-2562)

 สำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปีงบประมาณ 2563 (14-11-2562)

 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง (14-11-2562)

  ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาัสงคมยุคใหม่ รุ่นที่ 1 (12-11-2562)

  รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 และรายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562 (11-11-2562)

  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 (11-11-2562)

  ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 (7-11-2562)

  โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่9 (7-11-2562)

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "The Supervisory Grid" (นักบริหารทีมงาน) (7-11-2562)

  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) (7-11-2562)

  รายงานการตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ (7-11-2562)

  แจ้งการเปิดตรวจสอบการใช้รถและเครื่องจัรกลของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 (7-11-2562)

  ขอซักซ้อมการรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี (7-11-2562)

  ขอเปลี่ยนวันจัดงานโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (7-11-2562)

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (7-11-2562)

  การประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (7-11-2562)

  ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เข้าอบรมหลักสูตรกลาง สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (7-11-2562) 

  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 (1-11-2562)

  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (1-11-2562)

  การอบรมโครงการ "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2563 (28-10-2562)

  ขอประชาสัมพันธ์การส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (28-10-2562)

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(22-10-2562) (แก้ไขกำนดการประชุม)

  ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (21-10-2562)

  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (16-10-2562)

  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง GOOD GUY RUN 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (10-10-2562)

  ขอความร่วมมือจัดหารางวัลชิ้นเล็ก, เครื่องใช้ไฟฟ้า งานกาชาดประจำปี 2562 และเงินทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (10-10-2562) 

  การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีฯ (10-10-2562)

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล "Digital Run 2019" (10-10-2562)

  ขอประชาสัมพันธ์การอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 (data protection 101)" (9-10-2562)

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ "กฎหมายใหม่กับงานสังคมสงเคราะห์" รุ่นที่ 2 (7-10-2562)

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (7-10-2562)

  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่่ 1 - รุ่นที่ 4 (7-10-2562)

 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมฯ (รอบ 12 เดือน) รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (3-10-2562)

สรุปการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 (3-10-2562)

แนวทางการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแบบดิจิทัล (3-10-2562)

การเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Rolotics Summit 2019 (3-10-2562)

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเพ่อพัฒนาวิสัยทัศน์กรมพัฒนาัสงคมและสวัสดิการ ในปี2565 และปี 2580 (3-10-2562)

รายงานรายละเอียดทรัพย์สิน (30-09-2562)

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 4/62 (30-09-2562)

นำเข้ากำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (27-09-2562)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่2 (27-09-2562)

การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป้นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคณะประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคม (19-09-2562)

การมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการและการลาของราชการเมือง แทนนายกรัฐมนตรี (19-09-2562)

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ 3 ตุลาคม 2562 (19-09-2562)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (19-09-2562)

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ (19-09-2562)

ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผุ้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ (17-09-2562)

ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อโปโลที่ระลึกครบรอบ 17 ปี กระทรวงการพัฒนาัสงคมและความมั่นคงของมนุษย์ (16-09-2562)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค" (13-09-2562)

สรุปการประชุมชี้แจง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)(13-09-2562)

ขอความร่วมมือประสานงาน องค์กรต่างๆที่มีความประสงค์มอบสิ่งของ และเงินบริจาค (12-09-2562)

ขอความร่วมมือติดตาม และเร่งรัดตอบแบบสำรวจผู้ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ผู้มีปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ และผู้มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (6-09-2562)

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอยอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกันฯ (30-08-2562)

การรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(30-08-2562)

การกำหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี(30-08-2562)

 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562ครั้งที่ 4 เพศชาย

 ขอความร่วมมือจัดส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (30-08-2562)

 ขอเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (30-08-2562)

 แนวทางการปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี (30-08-2562)

 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (30-08-2562)

 ส่งเสริมการมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (30-08-2562)

 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ และพิจารณาร่างลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ของผู้ประกองวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (30-08-2562)

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (30-08-2562)

 การเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมหรือการดำเนินการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (30-08-2562)

 การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) (30-08-2562)

 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ(28-08-2562)

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งนคงของมนุษย์ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562(27-8-62)

 ขอให้หน่วยงานราชการใช้ใบเสร็จรับเงิน(27-08-2562)

ขอซักซ้อมการรับรู้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป(23-08-2562)

รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562(23-08-2562)

เรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมแลัสวัสดิการ(23-08-2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขออนุมัติบริการรถบัส(13-08-2562)

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี(13-08-2562)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน(13-08-2562)

ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล(30-07-2562)

 ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน   (24-7-2562)

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าใช้งาน KTB Corporate Online (23-07-2562)

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลังของส่วสนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ KTB Corporate Online (23-07-2562)

สรุปผลการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (23-07-2562)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินอิเล็คทรอนิกส์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2450(10-07-2562)

ขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนิอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม(09-07-2562)

สรุปผลการหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562(05-07-2562)

สำรวจข้อมูลเงินทดรองข้าราชการ(05-07-2562)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาสลปกครองชั้นต้น(05-07-2562)

ตรวจสอบเงินค่าตอบแทน/ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมพนักงานราชการ(04-07-2562)

แบบฟอร์มตรวจสอบเงินค่าตอบแทน/ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมพนักงานราชการ(04-07-2562)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(03-07-2562)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(28-06-2562)

ติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสายงานนักพัมนาสังคมรุ่นที่1(28-06-2562)

ติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสายงานนักพัมนาสังคม(28-06-2562)

ติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสายงานนักพัมนาสังคมรุ่นที่2(28-06-2562)

ติดตามโครงการส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการรุ่นที่1(28-06-2562)

ติดตามโครงการส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการรุ่นที่2(28-06-2562)

ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบกรมพัมนาสังคมและสวัสดิการรุ่นที่3(28-06-2562)

ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบกรมพัมนาสังคมและสวัสดิการรุ่นที่2(28-06-2562)

ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบกรมพัมนาสังคมและสวัสดิการรุ่นที่1(28-06-2562)

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2562(26-06-2562)

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอบพลิเคชั่นใหม่ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(26-06-2562)

กำหนดจัดอบรมหลักสูตรวิทยาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(26-06-2562)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการทรงคุณวุฒิการบริหารกองทุนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ(26-06-2562)

การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ(20-06-2562)

 เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ Cyber ขั้นพื้นฐานในหลักสูตร Cyber Security in Practice (20-06-2562)

การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล(18-06-2562)

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562(18-06-2562)

ประชาสัมพันธุ์ให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งนักสังคมสงเคราะห์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้การนิเทศงานสังคมสงค์เคราะห์อเมริกาและไทยครั้งที่2(17-06-2562)

การรับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2562(17-06-2562)

แจ้งการสนับสนุนต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (17-06-2562)

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินบำรุงกิจการนิคมฯผ่านระบบ Netion e Payment (17-06-2562)

การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ(17-06-2562)

กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ(13-06-2562)

มอบหมายรักษาการแทนรัฐมนตรี(13-06-2562)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การมหาชนและแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(13-06-2562)

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ(13-06-2562)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเทศจามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(13-06-2562)

 กำหนดเกณฑ์ประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  (12-6-2562)

 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  (12-6-2562)

 ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (10-6-2562)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้สำหรับคนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ(07-06-2562)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ(07-06-2562)

สรุปผลการหารือจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนี 41 พรรษา(07-06-2562)

การซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(07-06-2562)

การถวายพระเกียรติยศของพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่านและสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในคำกราบบังคมทูล(07/06/2562)

ขอความอร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2562(31-05-2562)

โครงการอบรมสัมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังพลภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ(31-05-2562)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่องกำหนดการมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการ(31-05-2562)

เชิญชวน พส.ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษย์ชน(31-05-2562)

ซักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้ใบเสร็จรับเงินของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(28-05-2562)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานเอกสารสิทธิ์ จำนวน 1 อัตรา(22-05-2562)

การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิลูกประชาสงค์เคราะห์ ประจำปี 2562(17-05-2562)

ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(14-05-2562)

ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้งเรื่องปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ(14-05-2562)

การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการขับเคลื่อนตามแผนยุทะศาสตร์ National e-payment(10-05-2562)

ติดตามผลโครงการ "Financial Officer Empowerment" รุ่น 3 (29-4-2562) 

ติดตามผลโครงการ "Financial Officer Empowerment" รุ่น 2 (29-4-2562) 

ติดตามผลโครงการ "Financial Officer Empowerment" รุ่น 1 (29-4-2562) 

 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อไปปฎิบัติงานในกลุ่มพัฒนานโบายและนวัฒกรรมทางสังคม (29-4-2562)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอย้อยของพนักงานราชการ(25-04-2562)

 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 15 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (23-04-2562)

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(22-04-2562)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(22-04-2562)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชภิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่2/2562(18-04-2562)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ.วันที 31 มี.ค.2562 รอบ6เดือน(17-04-2562)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ(17-04-2562)

รับสมัครบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม(17-04-2562)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(09-04-2562)

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ(09-04-2562)

ขอรับการสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานที่สมัครใจเพื่อเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่(05-04-2562)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ(04-04-2562)

การให้ข้อมูลต่อหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(03-04-2562)

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอใช้อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒(03-04-2562)

แจ้งรหัสสินทรัพย์คอมพิวเตอร์(03-04-2562)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(01-04-2562)

ขอความร่วมมือสำรวจเงินฝากคลัง(25-03-2562)

ขอนำส่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์(25-03-2562) 

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ และบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา และหรือทุนฝึกอบรม (22-3-  2562)

แนวทางพิจารณาแนวทางบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด(20-03-2562)

การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน(19-03-2562)

 แจ้งการเปลี่ยนแบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ(19-03-2562)

ขอความร่วมมือสำหรวจเครื่องจักและอุปกรณ์ในหน่วยงาน(15-03-2562)

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(13-03-2562)

แนวทางการขอแต่งตั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์อีกหนึ่งหน้าที่(11-03-2562)

ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทยภายใต้เรื่อง พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ(08-03-2562)

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา44)และการประเมินผลการปฏิบัติราชการงบประมาณ พ.ศ.2562 (08-03-2562)

ขอความร่วมมือจัดทำแบบสอบถามประเมินแผนพัฒนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2560-2564(07-03-2562)

1.ตัวชี้วัด หน่วยงานนิคมสร้างตนเองฯ ปี 62(07-03-2562)

2.ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ปี 62(07-03-2562)

2.1 สรุปตัวชี้วัดศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง(07-03-2562)

3.ตัวชี้วัด ศูนย์ประสานงานฯ(07-03-2562)

แบบติดตามตัวชี้วัดเรื่อง ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีรายได้(07-03-2562)

ประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน ประจำปี 2562(06-03-2562)

ขอให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ6เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62) 06-03-2562

ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน(03-04-2562)

มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ(01-03-2562)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล(28-02-2562)

ประชาสัมพันธ์การหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562(28-02-2562)

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการถ่ายทอดตังชี้วักระดับหน่วยงานในสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(25-02-2562)

เอกสารประการการจ่ายเงิดอุดหนุนบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงิรสงเคราะห์(25-02-2562)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการรุ่นที่1 (25-02-2562)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการรุ่นที่2 (25-02-2562)

 ขอส่งสรุปรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ครั้งที่1/2562 (25-02-2562)

 เอกสารประกอบการจ่ายเงินอุดหนุน (25-2-2562) 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับบุคคลและโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานในสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(22-02-2562)

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารหระทรวง พม. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562(21-02-2562)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562(18-02-2562)

การยกเว้นรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงานนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน(13-02-2562)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง(11-02-2562)

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นการภายในมีฐานะเทีบยเท่ากลุ่มงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน(11-02-2562)

ขอข้อมูลการใช้สถานที่ราชการในสังกัดเป็นหน่วยเลือกตั้ง (05-02-2562)

 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562  (24-1-2562)

 การนำรถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง (24-1-2562)

 

ขอข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (22-01-2562)

 

นำส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ(14-01-2562)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรไม่ตำ่กว่า48 ชั่วโมง)

 

สำรวจข้อมูลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(02-01-2562)

ติดต่อขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (26-12-61)      

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง(24-12-2561) 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน พ.ศ.2561(24-12-2561)

 การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราาฎร(24-12-2561)

     

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 (24-12-2561)

การสมัครรับเข้าคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสมันฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23 (17-12-2561)

ภาวะสังคมไทยไตรมาส2 ปี2561 (13-12-2561)

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค(13-12-2561)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน (13-12-2561)

รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 (12-12-2561)

ขอความร่วมมือร่วมกิจกรรม แต่งกายผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโตมาทำงาน ทุกวันศุกร์ (11-12-2561)

นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาร พ.ศ.2561(07-12-2561)

ประกาศคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(06-12-2561)

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการคัดเลือสตรี บุคคล เนื่องในวันสตรีสากล(06-12-2561)

 สำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะ  (3-12-2561)

 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 (30-11-61)

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562(30-11-2561)

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี2562(30-11-2561)

การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561(29-11-2561)   

ขอซักซ้อมการรายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี 2561 (29-11-2561)     

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่ (21-11-2561)

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท(13-11-2561)

ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(13-11-2561)

ขอความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์(07-11-2561)

แบบสำรวจเจคติของบุคลกรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(06-11-2561) 

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก(06-11-2561)

ขอส่งสำเนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(06-11-2561)

การกำหนดประสบการณ์ที่หลากหลาย(อำนวยการ)และแนวทางที่กำหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ(06-11-2561)

ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(06-11-2561)

 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2561 (29-10-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร Unpack the internet of Things (IoT) รุ่นที่1 (26-10-2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (26-10-2561)

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (26-10-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(26-10-2561)

ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกฎหมายปกครอง (25-10-2561)

การคัดเลือเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (25-10-2561)

ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(25-10-2561)

ประชาสัมพันธ์วาระสารกระบวนการยุติธรรมปีที่ 11 เล่มที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (25-10-2561)

ประกาศรายชื่อบุคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (22-10-2561)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 (22-10-2561)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติตามสายงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์(18-10-2561)

ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่10 (18-10-2561)

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(18-10-2561)

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ(02-10-2561)

ขอให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.60-ก.ย.61) 01-10-2561

ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 (01-10-2561)

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (25-09-2561)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Coporate Online(10-09-2561)

รายงานสถานะเงินทดรองราชการและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน(10-09-2561)

รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 (07-09-2561)

 งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561  (3-09-2561)

 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี  (3-09-2561)

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา "กุลบุตรกุลธิดากาชาด"  (3-09-2561)

 ขอเผยแพร่คู่มือข้าราชการบรรจุใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  (3-09-2561)

คู่มือข้าราชการบรรจุใหม่ (23-08-2561)

แจ้งความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(22-08-2561)

ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (21-08-2561) 

การยกระดับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0(21-08-2561)

นำส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (15-08-2561)

นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษย์ชนที่สำคัญของประเทศไทย(10-08-2561)

ทุนรัฐบาลอินเดียภาคใต้ ITCE Programme และ TCS of Colombo plan (10-08-2561)

การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อให้ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ(10-08-2561)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)(09-08-2561)

นำโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงการผลิต(09-08-2561)

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานข้อสั่งการ รมส.พม.(09-08-2561)

ขอความร่มมือคัดเเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (นิคมสร้างตนเอง)(06-08-2561)

ขอความร่มมือคัดเเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง)(06-08-2561)

ขอความร่มมือคัดเเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง เชียงใหม่)(06-08-2561)

ขอความร่วมมือรายงานการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(06-08-2561)

ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน(06-08-2561)

เชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้าตั้งแต่วันที่1-31ส.ค.2561 (01-08-2561)

ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเสวนาระบบงบประมาณภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ(31-07-2561)

ส่งโจทย์เข้าร่ามโครงการยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ(26-07-2561)

มอบหมายเจ้าหน้าที่กรอกแบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบแผนที่ทางสังคม Social Map (26-07-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018 (26-07-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายงาน Business Intelligence (26-07-2561)

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 (26-07-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 (25-07-2561)

 รายงานผลการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(23-07-2561)

นำส่งสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.พม.ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง พม. ประจำเดือนมิถุนายน 2561(19-07-2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (08-07-2561)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (18-07-2561)

นำส่งสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 (16-07-2561)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (16-07-2561)

การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน (16-07-2561)

ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online (16-07-2561) 

ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(16-07-2561) 

ตรวจสอบเงินค่าตอบแทน/ค่าครองชีพและเงินประกันสังคมพนักงานราชการ (13-07-2561)

การให้ความรู้เรื่องกฎหมายในการปฏิบัติงานครั้งที่2 ผ่านระบบ Conference (12-07-2561)

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 (12-07-2561)

การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย (12-07-2561)

กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (06-07-2561)

สรุปการประชุมหารือแนวทางการปฏิรูประบบราชการ พม. (06-07-2561)

ขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เจาะลึก พรบ.การจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (06-07-2561)

รายงานผลการบันทึกข้อมูลพลังงานประจำไตามาสที่ 3 (06-07-2561)

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล (02-07-2561)

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเจาะลึก พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวปฏิบัติล่าสุดสำหรับผู้บริหาร (27-06-2561)

ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ(27-06-2561)

นำส่งเสาเนาคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (26-06-2561)

 ส่งเสาเนาคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (26-06-2561)

ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมนาวิชาการ eGovernment Forum 2018 (21-06-2561) 

การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (20-06-2561)

การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (19-06-2561)

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมดรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูการระบาด(16-06-2561)

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเสนอหนังสือราชการต่อผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ (16-06-2561)

ขอความร่วมมือท่านดำเนินการ สำรวจบุคลากรตามคุณสมบัติที่สถาบันประประชาบดีกำหนด(13-06-2561)

การบูรณาการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี (13-06-2561)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศษณียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคารรุ่นที่5(12-06-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561(11-06-2561)

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28ก.ค.2561 (11-06-2561)

ติดตามการส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้าห่มกันหนาว ปีงบประมาณ 2559 (05-06-2561)

แนวทางการดำเนิงานจ่ายเงินสงเคราะห์ผ่านธนาคาารกรุงไทย(05-06-2561)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (04-06-2561)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ราชพัสดุ (30-05-2561)

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Smart Performance (รุ่น1-2) (23-05-2561)

การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด (16-05-2561)

การขอใช้ที่ราชพัสดุ (15-05-2561)

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (15-05-2561)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 (11-05-2561)

ขอส่งสำเนาคณะแต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภทในจังหวัดใกล้เคียง

การโอนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อตกลงเพื่อกำหนดช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

ขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้าห่มกันหนาว ปีงบประมาณ 2559

ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานภูมิภาคให้ดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคมตามภารกิจของกระทรวง

รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Career Advancement System Development 

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล    (26-4-2561)

 ขอความร่วมมือสำรวจการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาประจำปี 2561      (25-4-2561) 

 หนังสือแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2561     (25-4-2561)

การรายงานเงินอุดหนุนภาคครัวเรือนประจำปี2559และ2560

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ซักซ้อมแนวทางการรับคณะนิเทศติดตามของกรมพัฒานสังคมและสวัสดิการในการลงพื้นที่นิเทศติดตามหน่วยงาน

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (18-04-61)

ใบโอนจัดสรรงวดที่2 โครงการพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 นิคมสร้างตนเอง โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 นิคมสร้างตนเอง โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ขอขยายเวลาการกรอกแบบสำรวจการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (03-04-61)

ขอความร่วมมือทำข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561 (30-03-61)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (30-03-61)

ติดตามการส่งข้อมูลรายชื่อผู้รับผ้าห่มกันหนาวปี 2559 (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง) 22-03-61

ติดตามการส่งข้อมูลรายชื่อผู้รับผ้าห่มกันหนาวปี 2559 (นิคมสร้างตนเอง) 22-03-61

การเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำระบบควบคุมภายในรุ่นที่ 1 (21-03-61)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานบริการทางสังคมตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (20-03-61)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุกคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำระบบควบคุมภายในรุ่นที่1 ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ (20-03-61)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุกคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำระบบควบคุมภายในรุ่นที่1 นิคมสร้างตนเอง (20-03-61)

ขอความร่วมมือคัดเลือกบุกคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำระบบควบคุมภายในรุ่นที่1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (20-03-61)

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเงินอุดหนุน (09-03-2561)

 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย   (28-12-2560) 

 ขอความร่วมมือข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ   (28-12-2560)

 ขอรับบริจาครถยนต์/ครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว   (25-12-2560) 

 กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTC Corporete Online   (19-12-2560)

 ขอซักซ้อมการนำส่งหนังสือราชการ   (19-12-2560) 

ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้ประเมินตามแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2561 (13-12-2560)

 แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี   (7-12-2560)

  พิจารณาบุครลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมนา   (1-12-2560)

  ซักซ้อมรายงานตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560     (23-11-2560) 

  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากร   (23-11-2560)

  ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลข้าราช ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ     (23-11-2560)

 จัดทำทะเบียนคุมทัรพย์  (นิคมสร้างตนเอง)     (23-11-2560)

 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์  (พื้นที่สูง)   (23-11-2560)

 การจัดให้องค์กรเกษตรกร  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  กองทุนหมู่บ้าน  วิสาหกิจและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัศดุ   (9-11-2560)

 รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง  พ.ศ.2522     (9-11-2560) 

 การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น   (8-11-2560)

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท     (8-11-2560)

 ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่จิตเวช  (1-11-2560)

 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560    (1-11-2560)

 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รุ่นที่1     (25-10-2560)

 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รุ่นที่2     (25-10-2560)

 ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน   (16-10-2560)  

 ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์    (11-10-2560)

 รายงานผลการบันทึกข้อมูลพลังงาน ประจำไตรมาสที่ 4    (5-10-2560) 

 หล่ักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ  พ.ศ.2560    (5-10-2560)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ"กำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ 2561 (28-9-2560)

การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมแจ้งหน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 และการรับเงินปันผล   (25-9-2560) 

ขอให้หน่วยงานรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (25-9-2560)

 ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ     (21-9-2560)

การแต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/รักษาราชการแทน (19-9-2560)

การยืมตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (19-6-2560)

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรระดับบริหารของกระทรวง พม. (ครั้งที่3) ปีงบ 2560     (18-9-2560)

ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (18-9-2560)

 เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบ 2561     (8-9-2560)

 ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกความเชี่ยวชาญของข้าราชการในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet)      (5-9-2560)

 เปลี่ยนแปลงวันร่วมงานเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560    (4-9-2560)

 ขอเชิญส่งบทความ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่19      (1-9-2560)

 ขอส่งสำเนาคำสั่งการมอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ     (1-9-2560)

 

 การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ  GFMIS    (25-8-2560)

 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ และรายการเทียบเท่าเงินสด    (25-8-2560)

  เชิญเข้าโครงการจัดนิทรรศการมีชีวิตและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 15 ปี  สรรค์สร้างสู่เส้นทาง"นวัตกรรม" (DSDW Innovation)       (23-8-2560)

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครครอบครับเจ้าภาพ  โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2560    (22-8-2560)

  รายงานการตรวจสอบพัสดุ  ประจำปี 2560   (21-8-2560)

 (ด่วน)ตรวจสอบเงินค่าตอบแทน/ค่าครอง และเงินประกันสังคมพนักงาน   (18-8-2560)

 เบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๖๐   (16-8-2560)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง    (15-8-2560)

 ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน    (7-8-2560)

 (ด่วนที่สุด)ขอความมือรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนหน่วยงาน    (4-8-2560)

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ    (31-7-2560) 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พศ.2561 มีผลบังคับ    (26-7-2560)

การจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงพระเจริญพระชันษา 60 ปี   13 กรกฎาคม 2560      (26-7-2560)

 สรุปผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 19 พ.ค. 2560      (25-7-2560) 

 การยกระดับด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคคลากร พม.   (25-7-2560) 

 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการการใช้เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     (17-7-2560) 

 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560    (13-7-2560)  

 ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2561      (7-7-2560)

 คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  (ุ6-7-2560) 

สำรวจความต้องการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหรือหน่วยงานของข้าราชการประเภทวิชาการ  (ุ6-7-2560) 

รายงานผลการบันทึกข้อมูลพลังงาน ประจำไตรมาสที่3 (30-06-2560)

 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (30-06-2560)

การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  (29-06-2560)

 ชี้แจ้งค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     (28-6-2560) 

  ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษย์ชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (23-06-2560)

 ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย     (2-6-2560) 

 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น "Research Gateway"   (2-6-2560)

 เชิญเข้าร่วมโครงประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมาย  (30-5-2560)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  และต้องสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560      (29-5-2560)

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับมติงานสุขภาพจิต    (25-5-2560)

 

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1       (25-5-2560)

 

  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไปประจำปี 2560    (25-5-2560)

 

 การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   (25-5-2560)

 

 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามข้อมูลบุคลากรด้านสังคมสงเคราห์    (25-5-2560)

  

 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจภาวะผู้นำโครงการ Global Leadership Forecast 2017-2018    (9-5-2560)

 

 การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  (9-5-2560)  

 

  นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อเอสไอวีในการสมัครการคัดเลือกและการเรียนรู้หรือศึกษาต่อในสถานศึกษา  (5-5-2560)

  ขยายเวลาเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราชการ   (27-4-2560)

 

 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ EDC   (26-4-2560)

 

  ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการหน่วยงาน  (31-3-2560)

 รายงานผลการบันทึกข้อมูลพลังงาน ประจำไตยมาสที่ 2   (31-3-2560)

 

 การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำยากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2560   (30-3-2560) 

 ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้างาน  (28-3-2560)

 ส่งข้อมูลการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  (24-3-2560)

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช และ เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมธ์ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ (17-3-2560)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณพนักงานราชการ (15-3-2560)

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการของหน่วยงาน (10-03-2560) 

 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปรับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  (3-03-2560)

 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิจัยแห่งชาติ  (28-2-2560)

 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่13 (27-2-2560)

 แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (27-2-2560)

 การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานรัฐ (17ก.พ.2560)

 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร  Public Health  (17 ก.พ. 2560)