ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

* ด่วนมาก ที่ พม 0603/ว 10065 ลว. 18 ต.ค. 64 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (18-10-2564) 

* (ด่วนมาก) ที่พม 0603/ว9996 ลว. 15 ต.ค. 64 เรื่อง ขอให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs (15-10-2564)

* ที่ พม 0603/ว9729 ลว. 8 ต.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความประสงค์รับเงินเยียวยา ครั้งที่ 2 (14-10-2564) 

* ที่ พม 0603/ว9692 ลว. 7 ต.ค. 64 เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์และข้อคิดเห็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (8-10-2564)

* ที่ พม 0603/ว 9562 ลว. 5 ต.ค. 64 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเป็น "1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2564" (06-10-2564)

*ที่ พม 0603/ว 9563 ลว. 5 ต.ค. 64 เรื่อง วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (06-10-2564)

* ที่ พม 0603/ว 9564 ลว. 5 ต.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 6 เรื่อง (06-10-2564)

* ที่ พม 0603/ว 9225 ลว. 29 ก.ย. 64 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) (05-10-2564) 

* ที่ พม 0603/ว  9500 ลว. 4 ต.ค. 64 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐธนาคารกรุงไทย  (04-10-2564)

* ที่ พม 0603/ว 9490 ลว. 4 ต.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งงรายชื่อผู้สมัครลงรับการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ (04-10-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 9287 ลว. 30 ก.ย. 64 เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ (01-10-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 9288 ลว. 30 ก.ย. 64 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และแจ้งผลการรับเงินปันผล (01-10-2564)

* ที่ พม 0603/ว 9231 ลว. 29 ก.ย. 64 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปี พ.ศ. 2564 (29-09-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 8818 ลว. 17 ก.ย. 64 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23-09-2564) 

* ที่ พม 0603/ว  8814 ลว. 17 ก.ย. 64 เรื่อง ค่าไฟฟ้าค้างชำระของหน่วยงานภูมิภาค (23-09-2564)

* ที่ พม 0603/ว 8938 ลว. 21 ก.ย. 64 เรื่อง สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง" (21-09-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 8730 ลว. 16 ก.ย. 64 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดคลาดเคลื่อนการบันทึกรายการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (16-09-2564)

* ที่ พม 0603/ว 8508 ลว. 10 ก.ย. 64 เรื่อง ขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (16-09-2564)

* ที่ พม 0603/ว 8697 ลว. 15 ก.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 5 เรื่อง (16-09-2564)

* ที่ พม 0603/ว 8699 ลว. 15 ก.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 8 เรื่อง (16-09-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 8559 ลว. 13 ก.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 6 เรื่อง (14-09-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 8483 ลว. 10 ก.ย. 64 เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 5 เรื่อง (10-09-2564)

* ที่ พม 0603/ว 8360 ลว. 6 ก.ย. 64 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้นอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงกิจการนิคม (07-09-2564)

   - แบบรายงานสรุปผลการจัดเก็บเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

* ที่ พม 0603/ว 8292 ลว. 3 ก.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 3 เรื่อง (06-09-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 8294 ลว. 3 ก.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 23 เรื่อง (06-09-2564)

* ที่ พม 0603/ว 7862 ลว. 24 ส.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 7 เรื่อง (06-09-2564)

* ด่วน ที่ พม 0603/ว 8079 ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 เรื่อง กำชับการบริหารงบประมาณ (06-09-2564) 

* การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (01-09-2564)

* ใบงวดงบบริหาร 63 แห่ง 12,712,950 บาท (แบบมีลายเซ็นต์) (31-08-2564)

* ที่ พม 0603/ว 7935 ลว. 26 ส.ค. 64 เรื่อง ขอส่งเอกสารการโอนเงินงบประมาณ งวด 3 (13โครงการ) (31-08-2564)

* ที่ พม 0603/ว 8085 ลว. 31 ส.ค. 64 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองงค์กรของบุคลากร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (31-08-2564)

* ที่ พม 0603/ว 8003 ลว. 27 ก.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 8 เรื่อง (27-08-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 7954 ลว. 26 ส.ค. 64 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) (26-08-2564) 

* ที่ พม 0601.07/ว 14280 ลว. 20 ส.ค. 64 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี จำนวน 2 คำสั่ง (25-08-2564) 

* การรายงานการใช้ใบเสร็จ (24-08-2564)

* ขอความร่วมมือตรวจสอบเงินค่าตอบแทน ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมพนักงานราชการ (23-08-2564) 

* การติดตามผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที่ 1 - 2 (18-08-2564) 

*ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเพิ่มศุกยภาพในการปฏิบัติงาน (18-08-2564)

* ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรแบบอไจล์ (Hybrid Leaning) (18-08-2564) 

* ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 7 เรื่อง (18-08-2564)

* การแจ้งขยายเวลาการเปิดรับบทความวิชาการ โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (16-08-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 7422 ลว. 10 ส.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีทราบ จำนวน 6 เรื่อง (10-08-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 7380 ลว. 9 ส.ค. 64 เรื่อง การตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านระบบออนไลน์ (Happinometer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (09-08-2564)

* ที่ พม  0603/ว 7286 ลว. 5  ส.ค. 64 เรื่อง ขอแก้ไขผลการตรวจสอบคำสั่งทางการเงินของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (05-08-2564)

* ที่ พม 0603/ว 7028 ลว. 30 ก.ค. 64 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ (30-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6996 ลว. 29 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือช่องทางการติดต่อราชการ จำนวน 3 เรื่อง (29-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6997 ลว. 29 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีทราบ จำนวน 6 เรื่อง (29-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6909 ลว. 27 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (27-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6866 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 3 เรื่อง (23-07-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 6865 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (23-07-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 6862 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (23-07-2564) 

* พม0603/ว 6602 ลว. 13 ก.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564" (13-07-2564)

* ด่วนที่สุด ที่ พม 0603/ว 6604 ลว. 13 ก.ค. 64 เรื่อง ขอเรียนเชิญรับทุนการศึกษาภาษาจีนออนไลน์ (13-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6599 ลว. 13 ก.ค. 64 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6598 ลว. 13 ก.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบประจำปี 2564 (13-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6557 ลว. 12 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 2 เรื่อง (12-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6555 ลว. 12 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 5 เรื่อง (12-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6489 ลว. 9 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 5 เรื่อง (12-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6491 ลว. 9 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (12-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6493 ลว. 9 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (12-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6497 ลว. 9 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 5 เรื่อง (12-07-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 6498 ลว. 9 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 5 เรื่อง (12-07-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 6504 ลว. 9 ก.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือข้าราชการตอบแบบสอบถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "ทักษะการปฏิบัติงานในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)" (12-07-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6499 ลว. 9 ก.ค. 64 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (09-07-2564) 

* ด่วนที่สุด ที่ พม 0603/ว6467 ลว. 8 ก.ค. 64 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแและเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (08-07-2564) 

* ที่ พม 0603/ว6423 ลว. 7 ก.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 5 เรื่อง (08-07-2564) 

* ด่วนมาก ที่ พม 0603/ว 6380 ลว. 2 ก.ค. 64 เรื่อง เชิญประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ผ่านระบบ Video Conference (02-07-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 6337 ลว. 2 ก.ค. 64 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (02-07-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 6193 ลว. 30 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 7 เรื่อง (30-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 6130 ลว. 29 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 7 เรื่อง (29-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5809 ลว. 21 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 3 เรื่อง (24-06-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 5928 ลว. 22 มิ.ย. 64 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภารครัฐ ครั้งที่ 1/2564 (24-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5966 ลว. 24 มิ.ย. 64 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนับริหาร ระดับต้น (24-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5963 ลว. 24 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (24-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5811 ลว. 21 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 8 เรื่อง (23-06-2564) 

* ด่วน ที่ พม 0603/ว 5808 ลว. 21 มิ.ย. 64 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบัญชีบริหาร (21-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5769 ลว. 18 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ งานสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ในระบบออนไลน์ (21-06-2564)

* ที่ พม 0601.02/ว 10281 ลว. 15 มิ.ย. 64 เรื่อง การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) ผ่านระบบอินทราเน็ต (16-06-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 5611 ลว. 15 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 8 เรื่อง (16-06-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 5552 ลว. 14 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (14-06-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 5560 ลว. 14 มิ.ย. 64 เรื่อง รายงานประจำปี 2563 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (14-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5558 ลว. 14 มิ.ย. 64 เรื่อง การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และชี้แจงข้อมูล จากสื่อออนไลน์ (14-06-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 5556 ลว. 14 มิ.ย. 64 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง (14-06-2564)

* ที่ พม 0601.01/ว 9318 ลว. 31 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 (14-06-2564) 

ที่ พม 0603/ว 5535 ลว. 11 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 7 เรื่อง (14-06-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 5385 ลว. 7 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 3 เรื่อง (11-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5530 ลว. 11 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดกรอบอัตรากำลังจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (11-06-2564)

   - แบบขอเสนอกำหนดกรอบอัตรากำลังจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแบบรายงานผลสำรวจการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

* ที่ พม 0603/ว5425 ลว. 8 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์เสวนานานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา (11-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว5416 ลว. 8 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (11-06-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 5489 ลว. 10 มิ.ย. 64 เรื่อง ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม (10-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5260 ลว. 2 มิ.ย. 64 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (08-06-2564)

* ด่วนที่สุด ที่ พม 0601.02/ว 9558 ลว. 2 มิ.ย. 64 เรื่อง รับรองคุณสมบัติประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 (กรณียกเลิกแบบเดิม) (02-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5094 ลว. 31 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น "1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2564" (01-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5092 ลว. 31 พ.ค. 64 เรื่อง ความเห็นชอบแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (01-06-2564)

* ที่ พม 0603/ว 5090 ลว. 31 พ.ค. 64 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (01-06-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 5106 ลว. 31 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (01-06-2564)  

* ที่ พม 0603/ว 5091 ลว. 31 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 16 เรื่อง (31-05-2564) 

* ที่ พม 0603/ว5066 ลว. 28 พ.ค. 64 เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. ประจำเดือนเมษายน 2564 (28-05-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4942 ลว. 21 พ.ค. 64 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 เรื่อง (25-05-2564)   

* ที่ พม 0603/ว 4944 ลว. 21 พ.ค. 64 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง (25-05-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4947 ลว. 21 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือช่องทางการติดต่อราชการ (25-05-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4946 ลว. 21 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งดอกเบี้ยทรัพย์จำนำออนไลน์ (25-05-2564)

* ด่วนที่สุด ที่ พม 0603/5004 ลว. 24 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ "เยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจดูแล" (24-05-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4954 ลว. 21 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกวัยอย่้างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ (21-05-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4734 ลว. 18 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ (18-05-2564)

* ที่ พม 0603/4543 ลว. 11 พ.ค. 64 เรื่อง ขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ค่าเช่าบ้าน) (17-05-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4667 ลว. 17 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งเอกสารการโอนเงินงบประมาณ (17-05-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4668 ลว. 17 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งเอกสารการโอนเงินงบประมาณ (17-05-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4612 ลว. 13 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาแจ้งการปรับหลักการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม งวดที่ 2 (14-05-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4571 ลว. 12 พ.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 6 เรื่อง (12-05-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4286 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 5 เรื่อง (30-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4285 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 6 เรื่อง (30-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4284 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4287 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 6 เรื่อง (30-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4282 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (30-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4283 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. (30-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4231 ลว. 27 เม.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 3 เรื่อง (30-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4217 ลว. 27 เม.ย. 64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน และการรายงานผลการจัดเก็บรายได้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงกิจการนิคม (27-04-2564) 

   - แบบรายงานการนำส่งเงินบำรุงกิจการนิคม 

* ที่ พม 0603/ว 4180 ลว. 26 เม.ย. 64 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 (26-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4131 ลว. 23 เม.ย. 64 เรื่อง สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกระทรวง พม. (23-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 4124 ลว. 23 เม.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหลังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 12 เรื่อง (23-04-2564)

* ด่วนที่สุด ที่ พม 0601.02/ว 7334 ลว. 22 เม.ย. 64 เรื่อง รับรองคุณสมบัติประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (23-04-64) 

* ด่วนมาก ที่ พม 0603/ว 4119 ลว. 23 เม.ย. 64 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลของรถและเครื่องจักรกลของหน่วยงาน (23-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 4066 ลว. 22 เม.ย. 64 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรที่ 2 (22-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3979 ลว. 20 เม.ย. 64 เรื่อง มาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (21-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3910 ลว. 19 เม.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 7 เรื่อง (19-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 3567 ลว. 2 เม.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 9 เรื่อง (09-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว3835 ลว. 9 เม.ย. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (09-04-2564)

* ด่วนมาก ที่ พม 0601.02/ว 480 ลว. 7 เม.ย. 64 เรื่อง การลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาสังมคและสวัสดิการ ผ่านระบบออนไลน์ (09-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3710 ลว. 8 เม.ย. 64 เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment - ITA) (08-04-2564)  

* ที่ พม 0603/ว 3570 ลว. 2 เม.ย. 64 เรื่อง ขอความร่วมือดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระบวนงานการใช้รถราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (07-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3462 ลว. 31 มี.ค. 64 เรื่อง สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3450 ลว. 31 มี.ค. 64 เรื่อง ดฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ (07-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ ว 3555 ลว. 2 เม.ย. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (07-04-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 3449 ลว. 31 มี.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ (05-04-2564) 

* ที่ พม 0601.04/ว 1718 ลว. 9 ก.พ. 64 เรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (02-04-2564)

   -  ตัวอย่าง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ 4235

* ที่ พม 0603/ว 3552 ลว. 2 เม.ย. 2564 เรื่อง ขอส่งกำหนดการพระราชทานเพลิง นางประดับ  ไกรฤกษ์  มารดานายจตุ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (02-04-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3443 ลว 31 มี.ค. 64 เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี" (02-04-2564)

* ที่ พม 0601.01/ว5695 ลว. 25 มี.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน (31-03-2564) 

* ที่ พม 0601.02/ว 5757 ลว. 25 มี.ค. 64 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (29-03-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3178 ลว. 24 มี.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 16 เรื่อง (29-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว3186 ลว. 24 มี.ค. 64 เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2564 (29-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 3184 ลว. 24 มี.ค. 64 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่รับบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 3299 ลว. 26 มี.ค. 64 เรื่อง แนวทางการดำเนินสรรหาบุคคลเป็นพนักราชการทั่วไปของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับปรับปรุง) (26-03-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3081 ลว. 22 มี.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสรุปข้อสั่งการจากประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (26-03-2564)  

* ด่วนที่สุด ที่ พม 0603/ว 3133 ลว. 23 มี.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งอื่นที่มีวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (23-3-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 2919 ลว. 16 มี.ค. 64 เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการสนับสนุนโครงการ ประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 (19-03-2564)

* ที่ พม 0603/ว 3018 ลว. 18 มี.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (18-03-2564)

* ที่ พม 0603/ว 2976 ลว. 17 มี.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (18-03-2564)

* ที่ พม 0603/ว 2948 ลว. 16 มี.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (17-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 2945 ลว. 16 มี.ค. 64 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (17-03-2564) 

* ด่วนที่สุด ที่ พม 0603/ว2918 ลว. 16 มี.ค. 64 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเป็น "1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2564" (16-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 2562 ลว. 15 มี.ค. 64 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ประจำปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) (15-03-2564)

* ที่ พม 0603/ว 2828 ลว. 15 มี.ค. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบเงินค่าตอบแทน/ ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมพนักงานราชการ (15-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 2725 ลว. 11 มี.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 8 เรื่อง (12-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 2756 ลว. 11 มี.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (12-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 2794 ลว. 12 มี.ค. 64 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 1 หน่วยงาน 1 นวัตกรรม (12-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 2594 ลว. 9 มี.ค. 64 เรื่อง ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน (09-03-2564)

* ที่ พม 0603/ว 2545 ลว. 8 มี.ค. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 11 เรื่อง (09-03-2564) 

* ที่ พม 0601.02/ว 2792 ลว. 4 มี.ค. 64 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (09-03-2564)

   - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

   - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเลือนค่าตอบแทนประจำปี (Excel)

   - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเลือนค่าตอบแทนประจำปี (PDF.)

   - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการทั่วไป

   - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 

* ที่ พม 0603/ว 2499 ลว. 5 มี.ค. 64 เรื่อง การเบิกจ้ายค่าอาหารให้กับผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการคุ้มครองเกินเวลา 45 วัน ตามกระบวนการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (05-03-2564) 

* ที่ พม 0601.02/ว 3172 ลว. 18 ก.พ. 64 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (05-03-2564) 

* ที่ พม 0603/ว 2197 ลว. 25 ก.พ. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (03-03-2564)   

* ที่ พม 0603/2055 ลว. 23 ก.พ. 64 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (03-03-2564) 

* ที่ พม 0601.02/ว2352 ลว. 24 ก.พ. 64 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1  ครึ่งปีแรก (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) (01-03-2564)

   - ฐานในการคำนาณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง

   - บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน/เงินตอบแทนพิเศษ

   - บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไม่ขอเลื่อนเงินเดือน

   - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบ ปผ.1

   - แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบ ปผ.2

   - แบบกำหนดและประเมินสมรรถนะ แบบ ปผ.3

* ที่ พม 0601.02/ว2365 ลว. 24 ก.พ. 64 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) (01-03-2564)

   - บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้สมควรได้เลื่อนค่าจ้าง แบบ1

   - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ