กลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดบันทึกแผนความต้องการงบลงทุน 5 ปี ( พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 )(14-10-2564) 

 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ระดับหน่วยงาน รอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 64) (10-09-64)

  ขอให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ) ( 03-09-2564 )

 ขอความร่วมมือจัดส่งรายละเอียดข้อมูลเอกสารประกอบคำของบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 03-09-2564 )

 แจ้งรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ( 04-08-2564 )

 การทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ( Business Continulity Plan : BCP ) ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 )

 ( ด่วนที่สุด ) การขับเคลื่อนการประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้ง 3 ระดับ พร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินการ (24-05-2564)

นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(13-05-2564)

 การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2654 (02-04-2564)

 ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับหน่วยงานรอบที่ 1 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) (23-03-2564)

 ด่วน ขอความร่วมมือจัดทำเอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน (08-03-2564)

- กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดหน่วยงานนิคมสร้างตนเอง 2564

- กลุ่มที่ 2 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์

- กลุ่มที่ 3 ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ เอกสารการประเมิน

- กลุ่มที่ 4 ศูนย์ประสานงานฯเอกสารการประเมิน

- กลุ่มที่ 5 พิพิธภัณฑ์ฯ เอกสารการประเมิน

 ขอแจ้งเวียนหนังสือชุดวิดีโอทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก  "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา (04-03-2564)

 ขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23-02-2564)

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 1/2564 (11-02-2564)

การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยการประชุมทางผ่าน web confernce (12-01-2564)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 1/2564(11-01-2564)

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(11-1-2564)

การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ 2564(08-01-2563)

 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการสู่ยุค 4.0 (30-12-2563)

 ขอความร่วมมือหน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน ในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ(17-12-2563) 

 ใบงวดงบลงทุน พ.ศ.2564(27-11-2563)

 สรุปผลการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(22-10-2563)

ขอความร่วมมือจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบลงทุน(21-10-2563)

 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน)

      - กลุ่มที่ 1 นิคมสร้างตนเอง 42 แห่ง

      - กลุ่มที่ 2 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ 

      - กลุ่มที่ 3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 6 แห่ง

      - กลุ่มที่ 4 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 10 แห่ง

      - กลุ่มที่ 5 ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์/โครงการตามพระราชประสงค์ฯ 3 แห่ง

      - กลุ่มที่ 6 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

ขอความร่วมมือจัดส่งรายละเอียดข้อมูลเอกสารประกอบคำของบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(08-09-2563)

ขอให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63) 

 ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน (17-08-2563) 

       - แบบ ปผ. 1 (17-08-2563)

       - แบบ ปผ. 2 (17-08-2563)

       - แบบ ปผ. 3 (17-08-2563) 

       - แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้เลื่อน/ไม่เลื่อนเงินเดือน (17-08-2563)

       - ตัวอย่าง แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้เลื่อน/ไม่เลื่อนเงินเดือน (17-08-2563)

ขอให้หน่วยงานทบทวนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖(11-08-2563)

ขอความร่วมมือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (11-08-2563)

แจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ(11-08-2563)

การลงนามถวายพระพรออนไลน์สำหรับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(11-08-2563)

ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(31-07-2563)

ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหมุดพิกัดสถานที่จุดให้บริการประชาชนและข้อมูลหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน (22-07-2563)

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำเดือนเมษายน 2563(25-05-2563)

 ขอความร่วมมือจัดทำเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหน่วยงาน(15-05-2563)

       - กลุ่มที่ 1 นิคมสร้างตนเอง 42 แห่ง

       - เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2 นิคมสร้างตนเอง

       - กลุ่มที่ 2 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์

       - กลุ่มที่ 3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 6 แห่ง

       - กลุ่มที่ 4 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 10 แห่ง (โครงการหลวง)

       - กลุ่มที่ 5 ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์/ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์ 3 แห่ง

       - กลุ่มที่ 6 พิพิธภัณฑ์เรียนรู็ราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ 

ขอความร่วมมือประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(07-04-2563)

ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(20-03-2563)

ขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งลลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(18-03-2563) 

  การทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางจัดสวัสดิการของกระทรวง(MSO Linkage)

ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน(16-03-2563)

 ขอความร่วมมือจัดส่งผลงานหรือกิจกรรมเด่นของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(26-02-2563)

ขอความร่วมมือรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญของ พส. ประจำปีงบประมาณ 2563(14-02-2563)

      - แบบฟอร์มความก้าวหน้าโครงการสำคัญของ พส. ประจำปีงบประมาณ 2563

 ขอนำส่งรายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ (16-01-2563)

 ขอให้จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนประมาณการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565 - 2567) (3-01-2563)

 แจ้งรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (19-12-2562)

 ขอความร่วมมือหน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน ในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (19-12-2562)  

การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2563 (03-12-2562)

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี(19-11-2562)

รายงานผลการประชุมหารือประเด็นกลุ่มเป้าหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(กลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มชาติพันธุ์)(11-11-2562) 

ขอให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ต.ค.61-ก.ย.62 (16-09-2562)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(28-08-2562)

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารประเมินส่วนราชการฯ(มาตรา44)ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงานรอบ 12 เดือน (14-08-2562)

ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษปี พ.ศ.2563-2565 ครั้งที่2(03-07-2562)

ขอความร่วมมือจัดทำผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา44)รอบ6เดือน(1ต.ค.61-31มี.ค.62) 17-04-2562

แผนการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(19-03-2562)

ขอความร่วมมือจัดทำแผนการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(19-03-2562)

ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบันพร้อมระบุสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญตาม ISCED และเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นนักวิจัย(27-02-2562)

ขอให้เตรียมรายการที่ให้กลุ่มออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษดำเนินการ(20-02-2562)

ขอความร่วมมือจัดส่งรายละเอียดข้อมูลเอกสารประกอบคำของบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(24-01-2562)

เร่งรัดรายการงบลงทุนที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้(24-01-2562)

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียนสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน)(24-01-2562)

แจ้งใบงวดงบลงทุน นิคมสร้างตนเอง 1 (24-01-2562)

แจ้งใบงวดงบลงทุน นิคมสร้างตนเอง 2 (24-01-2562)

ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน ในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ(24-01-2562)

แจ้งใบงวดงบลงทุน พื้นที่สูง (18-01-2562)

แจ้งใบงวดงบลงทุน ศูนย์ประสาน (18-01-2562)

ขอความร่วมมือจัดทำงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน (28-12-2561)

ขอให้หน่วยงานดำเนินงานการจัดทำคำของบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบลงทุน (20-11-2561)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (15-11-2561)

ขอความร่วมมือหน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน ในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ(14-11-2561)

แจ้งหน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบรายงาน ปย.1 ปย.2 ให้ส่งภายในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 (24-10-2561)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในงวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 และ 2 (04-10-2561) 

 ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี (26-9-2561) 

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี 2561 รอบ12เดือน และรายงานการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 (25-09-2561)

 การยืมตัวราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  (21-9-2561)

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับรางวัล "องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 2561"  (21-9-2561)

 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ (21-9-2561)  

 ขอข้อมูลรายละเอียดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 2561  (19-9-2561)

 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาจตุปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561   (18-9-2561)

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบ 2561   (18-9-2561)

ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน(11-09-2561)

ขอนำส่งรายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ (07-09-2561)

ข้อสั่งการตามประเด็นความเสี่ยงจากโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (4 กันยายน 2561)

ด่วน ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารประเมินส่วนราชการฯ(มาตรา44)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระดับหน่วยงาน) รอบ 12 เดือน (17-08-2561)

ภารกิจตามกลุ่มงาน(17-08-2561)

กลุ่มที่1 นิคมสร้างตนเอง 42 แห่ง(17-08-2561)

กลุ่มที่2 นิคมเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์(17-08-2561)

กลุ่มที่3 ศูนย์พัฒนาราาฎรบนพื้นที่สูง 7 แห่ง(17-08-2561)

กลุ่มที่4 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง(โครงการหลวง) 9 แห่ง(17-08-2561)

กลุ่มที่5 ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ตามพระราชดำริ 3 แห่ง(17-08-2561)

กลุ่มที่6 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่(17-08-2561)

แจ้งรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน (16-08-2561)

ขอเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมารรายจ่าย2562(10-08-2562)

ขอแจ้งผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(10-08-2561)

ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2561 (07-08-2561)

ขอความร่วมมือหน่วยงานเร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายผลการดำเนินงาน(31-07-2561)

ซักซ้อมการปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (31-07-2561)

 การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ส่วนกลางในเขตนิคมสร้างตนเองตามแผนกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 (03-07-2561)

ขอแจ้งสิทธิและทบทวนใช้ระบบงานบริการด้านสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (18-06-2561)

ขอแจ้งสิทธิและทบทวนใช้ระบบงานบริการด้านสังคม นิคมสร้างตนเอง (18-06-2561)

ขอนำส่งเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขอนำส่งเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอนำส่งเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอนำส่งเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอนำส่งเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอนำส่งเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขอนำส่งเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอนำส่งเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอให้แจ้งผลการดำเนินการเปิดใช้ระบบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร(KTB Corporate Online) 20-04-2561

ขอให้บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเงินสงเคราะห์ที่ได้รับการจัดสรรทุกประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (02-03-61)

 เอกสารดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน (30-03-61)

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่าย ปีพ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (29-03-61)

แบบฟอร์มแจ้งงบประมาณที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2561 นิคมสร้างตนเอง (22-03-61) 

แบบฟอร์มแจ้งงบประมาณที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (22-03-61) 

แบบฟอร์มแจ้งงบประมาณที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์ (22-03-61) 

ขอให้แจ้งงบประมาณที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2561 (22-03-61)

สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการประเมินผลผลิตโครงการสำคัญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (16-03-2561)

ขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารประเมินส่วนราชการฯ(มาตรา44)ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงานรอบ 6 เดือน (14-03-2561)

กลุ่มที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานนิคมสร้างตนเอง (14-03-2561)

กลุ่มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานนิคมสร้างตนเอง (14-03-2561)

กลุ่มที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (14-03-2561)

กลุ่มที่ 4 แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (14-03-2560)

กลุ่มที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชดำริ (14-03-2561)

กลุ่มที่ 6 แบบรายงานผลการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราาฎรบนพื้นที่สูง (14-03-2561)

แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการจ่ายเงินอุดหนุนภาคครัวเรือน (06-03-2561)

การตรวจสอบและรับรองการจ่ายเงินอุดหนุนภาคครัวเรือน (06-03-2561)

ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 (06-03-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video ConFerence  เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ (ม.44) ประจำปีงบ 2561     (21-12-2561)

 รายงานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและแผนรองรับ  (19-12-2560)

ขอให้หน่วยงานรายงานเงินอุดหนุนภาคครัวเรือน (14-12-2560)

 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2561   (14-11-2560)

 แผนปฏิบัติการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำปีงบ 2561   (14-11-2560)

 ขอให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  (14-11-2560) 

ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ (10-11-2560)

 ใบจัดสรรที่ดินพื้นที่สูง   (8-11-2560)

 ใบจัดสรรที่ดินนิคมสร้างตนเอง   (8-11-2560)

 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม   (8-11-2560)

  ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561     (8-11-2560)

 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 พื้นที่สูง  (2-11-2560)

 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 นิคมสร้างตนเอง 2  (20-10-2560)

 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 นิคมสร้างตนเอง 1  (20-10-2560)

  ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบลงทุน  (18-10-2560)  

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหน่วยงานดีเด่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 (12-10-2560)

ขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นจัดทำแบบแปลนและประมาณการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 งบลงทุน (4-10-2560)

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (26-6-2560)

 ขอให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน(ต.ค.59 - ก.ย.60)        (13-9-2560)

 ขอความร่วมมือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน    (28-8-2560)

 กลุ่มที่ 6 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศูนย์ประสานฯ 3 แห่ง   รอบ12เดือน   (24-8-2560) 

 กลุ่มที่ 5.2 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ 9 แห่ง   รอบ12เดือน   (24-8-2560) 

 กลุ่มที่ 5.1 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ 7 แห่ง   รอบ12เดือน   (24-8-2560) 

 กลุ่มที่ 4 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯเลี้ยงไหม   รอบ12เดือน   (24-8-2560) 

 กลุ่มที่ 3 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯโคกโพธิ์   รอบ12เดือน   (24-8-2560) 

 กลุ่มที่ 2 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯ 23 แห่ง   รอบ12เดือน   (24-8-2560) 

 กลุ่มที่ 1 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯ 18 แห่ง   รอบ12เดือน   (24-8-2560)

 (ด่วนมาก)ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ ม.44  ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560     (24-8-2560)

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเลื่อนกำหนดวันในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18-8-2560)

  รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ งบลงทุนปี 2561    (17-8-2560)

แจ้งรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน (10-8.2560)

 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   (4-8-2560)

 ขอความร่วมมือทบทวน ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาของหน่วยงานนิคมสร้างตนเอง   (27-7-2560) 

 กลุ่มที่ 6 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศุนย์ประสาน 3 แห่ง  รอบ10เดือน   (1-8-2017)

 กลุ่มที่ 5.2 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ 9 แห่ง  รอบ10เดิอน   (26-7-2560) 

 กลุ่มที่ 5.1 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ 7 แห่ง  รอบ10เดิอน   (26-7-2560) 

 กลุ่มที่ 4 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯเลี้ยงไหม  รอบ10เดือน  (26-7-2560) 

 กลุ่มที่ 3 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯโคกโพธิ์  รอบ10เดือน (26-7-2560) 

 กลุ่มที่ 2 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯ 23 แห่ง   รอบ10เดือน (26-7-2560) 

 กลุ่มที่ 1 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯ 18 แห่ง   รอบ10เดือน (26-7-2560)

 (ด่วนมาก) ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ (ม.44) ระดับหน่วยงาน รอบ 10 เดือน  ประจำปีงบ 2560     (26-7-2560)

  รายงานข้อมูลโครงการและผลการดำเนินงานในรูปแบบกลไกประชารัฐ  (21-6-2560)

 กลุ่มที่ 7  แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฯ    (26-5-2560)

 กลุ่มที่ 6  แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศูนย์ประสานฯ 3 แห่ง   (26-5-2560)

 กลุ่มที่ 5.2  แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ  แห่ง 9 แห่ง (โครงการหลวง)     (26-5-2560) 

 กลุ่มที่ 5.1  แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ  แห่ง 7 แห่ง   (26-5-2560)

 กลุ่มที่ 4 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯเลี้ยงไหม   (26-5-2560)

 กลุ่มที่ 3 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯโคกโพธิ์   (26-5-2560)

 กลุ่มที่ 2 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯ 23 แห่ง   (26-5-2560)

 กลุ่มที่ 1 แบบประเมินส่วนราชการฯ ม.44 นิคมฯ 18 แห่ง   (26-5-2560)

 ตัวอย่างการคิดคะแนน รอบ 5 เดือน แบบประเมินส่วนราชการฯ มาตรา 44  (24-5-2560) 

 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ (ม.44) ระดับหน่วยงาน  รอบ 5 เดือน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   (22-5-2560) 

 รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (2-5-2560)

 ขอความร่วมมือหน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ   (1-5-2560)

 ขอความร่วมมือจัดส่งไฟล์ภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ2560   (27-4-2560)

 กลุ่มที่ 6 คู่มือ การจัดทำเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ ศูนย์ประสานฯ 3 แห่ง   (24-4-2560)

 กลุ่มที่ 5 คู่มือ การจัดทำเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ 16 แห่ง   (24-4-2560)

 กลุ่มที่ 4 คู่มือ การจัดทำเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ เฉพาะนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม   (24-4-2560) 

 กลุ่มที่ 3 คู่มือ การจัดทำเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ เฉพาะนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  (24-4-2560) 

 กลุ่มที่ 2 คู่มือ การจัดทำเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ นิคมสร้างตนเอง 23 แห่ง   (24-4-2560)

 กลุ่มที่ 1 คู่มือ การจัดทำเอกสารการประเมินส่วนราชการฯ นิคมสร้างตนเอง 18 แห่ง  (24-4-2560)

 ขอความร่วมมือจัดทำเอกสารประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐    (21-4-2560)

 การส่งเสริมการปศุสัตว์และช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ  (30-3-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผล  แจ้งท้าย  (24-3-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผลกลุ่มโครงการพระราชดำริ  (24-3-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผลพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  (24-3-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผลพัฒนานิคมสร้างตนเอง  (24-3-2560)

 ขอส่งข้อมูลการเปลี่ยนชื่อหน่วยเบิกจ่ายและศุนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS   (17-3-2017)

 นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (14-3-2560)

 ขอให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6เดือน  ต.ค.59-มี.ค.60

 ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560

 ขอให้หน่วยงานเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2561  (17-2-2560)

 คำสั่งขอให้หน่วยงานเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัด