กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ( 14-10-2564 ) 

ขอความร่วมมือแนบเอกสารประรายงานการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ( 29-09-64 )

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคัดสรรราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง(28-09-2564)

 ขอจัดส่งคู่มือการใช้ระบบงานนิคมสร้างตนเอง (16-09-2564)

 ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเอง(13-09-2564)

  ขอให้สำรวจพื้นที่ เพื่อปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในเขตนิคมสร้างตนเอง (18-08-2564)

         - เอกสารประกอบไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

 คู่มือการจัดรายการกรณี ( Case management : CM ) ในการดำเนินงานโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ( 16-08-2564 )

 คู่มือการใช้ระบบงานนิคมสร้างตนเอง (งานสมาชิกนิคมฯ) ( 10-08-2564 )

 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 (02-08-2564)

 ขอความร่วมมือแนบเอกสารประกอบการรายงานการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) (22-07-2564)

 กำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงกิจการนิคม ประเภททำแร่และทรัพยากรณ์ธรรมชาติอื่นในเขตนิคมสร้างตนเอง (02-07-2564)

 ขอเชิญประชุมการจัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนิคมสร้างตนเอง (02-07-2564)

 ขอส่งสำเนาสรุปการส่งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของนิคมสร้างตนเองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (01-07-2564)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบจำนวนข้อมูลสมาชิกนิคมส้รางตนเอง ( 29-06-2564 )

       - สรุปจำนวนสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

 แนวทางและตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ PMQA หมวด 3 ผู้รับบรืการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (01-04-2564)

 แจ้งการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานนิคมสร้างตนเองระดับภูมิภาค (zoning) (01-06-2564)

 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่าย พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ) (01-06-2564)

 ขอความร่วมมือผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุกแห่ง จัดทำรายละเอียดผู้ถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (19-05-2564)

 ขอแจ้งอนุมัติปรับหลักการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (28-04-64)

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (16-04-2564)

 ตรวจสอบและคัดกรองแผนงานสำรวจรังวัดที่ดิน 2564 (09-04-2564)

 ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการ รมว.พม. ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 (09-04-2564)

 ขอให้จัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (02-04-2564)

 ขอให้จัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (01-04-2564)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในระบบงานนิคมสร้างตนเอง (26-03-2564)

 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16-03-2564)

ขอเชิญร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารงานนิคมสร้างตนเองนวัตกรรมใหม่ (10-03-2564)

 รายงานผลการดำเนินโครงการ (09-03-2564)

 ขอเชิญประชุมช่างสำรวจรังวัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่างสำรวจรังวัด (01-03-2564)

 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแแผนเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(18-02-2564)

 ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(โคกหนองนา โมเดล)(09-02-2564)

ขอเลื่อนการประชุมการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนานิคมสร้างตนเอง(01-02-2564)

เชิญประชุมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนานิคมสร้างตนเอง(26-01-2564)

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการสู่ยุค 4.0(30-12-2563)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง(ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียงในนิคมสร้างตนเอง)14-12-2563

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(14-12-2563)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการบริหารจัดการที่ดิน(14-12-2563)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(03-12-2563)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบและบันทึกข้อมูลรายละเอียดเงินประกันสัญญา(02-12-2563)

        รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ขอให้จัดทำข้อมูลร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างในผังย่านการค้าของนิคมสร้างตนเอง(16-11-2563)

       แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างในผังย่านการค้านิคมสร้างตนเอง

ขอให้รายงานพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 การสำรวจแปลงสาธิตเพื่อการสงวนรักษาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสมาชิกนิคมและราษฎร (5-11-2563)

งานนิคมสร้างตนเอง(05-11-2563)

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (09-10-2563)

สำรวจปริมาณงานรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง เพื่อจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินปี 2564(05-10-2563)

การบันทึกรายชื่อ-นามสกุลบุคคลในครอบครัวของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เพื่อประกอบการออก นค.1และนค.3(24-09-2563)

ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ในผังจัดสรรของนิคมสร้างตนเอง (01-09-2563)   

 ขอเชิญประชุมงานนิคม 20-21 กค.63 (นิคม 38 แห่ง)  (10-7-2563)

 ขอเชิญประชุมงานนิคม 20-21 กค.63 (นิคม 5 นำร่อง)  (10-7-2563)

แจ้งเวียนหน่วยงานนิคมสร้างตนเองเพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยเรียนตามอัธยาศัย(22-06-2563)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Sift and share ประจำปี 2563 ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม(22-05-2563) 

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน ครั้ง 2/2563(15-05-2563) 

ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ"บวร"(14-05-2563)

แผนการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(14-05-2563)

      - แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน

 

ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (30-04-2563)

       - แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2563

       - แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.2563

ขอให้ตรวจสอบและคัดกรองรายชื่อตามแผนงานรังวัดปี 2563(28-04-2563)

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(28-04-2563)  

ขอความร่วมมือลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มเป้าหมาย(28-04-2563)

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(10-04-2563)

ขอให้ปรับแผนปฏิบัติงานในนิคมสร้างตนเอง(24-03-2563)

ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563(19-03-2563)

ขอให้ตรวจสอบการใช้ที่ดินในนิคมสร้างตนเอง(13-03-2563)แก้ไข

      - แบบฟอร์มการใช้ที่ดินในนิคมสร้างตนเอง

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานที่ดินในนิคมสร้างตนเอง(05-03-2563)

แนวทางการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง(02-03-2563)

รายงานการบันทึกข้อมูลสมาชิกนิคมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และหนังสือแสดงการประโยชน์ น.ค.3(26-02-2563)

ขอให้เตรียมข้อมูลนำเสนอการดำเนินงานเด่น(14-02-2563)

ขอเชิญร่วมประชุมช่างรังวัดสำรวจ(13-02-2563)

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) 06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองเชียงพิณจังหวัดอุดรธานี) 06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา)06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู)06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา)06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์)06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา)06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา)06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์)06-01-2563

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายการคำนวณรังวัดที่ดินและลงระวางแผนที่(ต้นฉบับ)ที่ได้รังวัดในเขตนิคมสร้างตนเอง(นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส)06-01-2563

แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  ปีงบประมาณ 2563(11-12-2562)

 ขออนุมัติหลักการโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและเผยแพร่โครงการพระราชดไริในพื้นที่ (9-12-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการบริหารจัดการที่ดิน (22-11-2562)

อนุมัติโครงการถอนสภาพนิคม (20-11-2562)      

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(19-11-2562)

ให้สำรวจปริมาณงานรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อจัดทำแผนงานสำรวจรังวัด ปี2563(14-11-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(06-11-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง(25-10-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการตำบล มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(25-10-2562)

ขอเชิญประชุมโครงกา กพพ.สัญจร ในนิคมสร้างตนเองพร้อมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563(21-10-2562) 

มอบอำนาจให้ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลงนามในสัญญา(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อการตักดินมูลค้างคาว(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..แบบ..พ.1(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..แบบ..พ.2(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารร้านค้า..อ.1(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารร้านค้า..อ.2(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารร้านค้า..อ.3(10-02-2562)

แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน..แบบ.1(10-02-2562)

แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน..แบบ.2(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อการขอออกประทานบัตร(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อทำเหมืองแร่(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อทำการขุดขนทราย(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อทำการขุดดินลูกรัง(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ใช้เส้นทาง(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อผลิตปิโตเลียม(10-02-2562)

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ(10-02-2562)

แบบฟอร์มการกำหนดรหัสสัญญา(10-02-2562)

แบบฟอร์มประเภทการทำประโยชน์(10-02-2562)

ขอเปลี่ยนแปลงโรงแรมในการจัดประชุมโครงการ กพพ.สัญจร ในนิคมสร้างตนเอง(18-09-2562)

ขอเลื่อนวันประชุมโครงการขับเคลื่อนดำเนินงานนิคมสร้างตนเอง(17-09-2562)

ขอเลื่อนวันประชุมโครงการ กพพ. สัญจร ในนิคมสร้างตนเอง (04-09-2562)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนดำเนินงานนิคมสร้างตนเอง(04-09-2562)

สำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครอง(ที่ว่าง)ในระวางแผนที่เพื่อจัดจ้างเอกชนทำการรังวัดในปี2563(23-08-2562)

 ข้อมูลพื้นฐานงานนิคมฯ  (นโยบาย) ปี 62  (14-8-2562)

 ข้อมูลพื้นฐานงานนิคมฯ  (นโยบาย) ปี 59  (14-8-2562)

(ด่วน) ขอเชิญร่วมประชุมโครงการ กพพ.สัญจรในนิคมสร้างตนเอง(07-08-2562)

(ด่วน)ขอเชิญร่วมประชุมโครงการ กพพ.สัญจรในนิคมสร้างตนเอง(07-08-2562)

ส่งรายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเอง(21-06-2562)

ขอความร่วมมือ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจนิคมสร้างตนเองผ่านระบบเว็บบอร์ดนิคมฯ(Nikom Webborad)30-05-2562

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(24-05-2562)

ขอความร่วมมือลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(15-05-2562)

แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(15-05-2562)

แนวทางการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง(14-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเองระหว่างวันที่1-3พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม บางกอก พาเลช กทม.(02-05-2562)

สำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครอง(ที่ว่าง)ในระวางแผนที่เพื่อจัดจ้างเอกชนทำการรังวัดในปี 2563(22-04-2562)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเงอ(19-04-2562)

รายงานความก้าวหน้าดำเนินงานภายใต้โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ2562 (ด่วนที่สุด) 18-04-2562

สำรวจพื้นที่เพื่อเป็นที่คุ่มครองสมุนไพร(05-04-2562)

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(26-03-2562)

รายละเอียดข้อมูลเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(14-03-2562)

แบบฟอร์มเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(14-03-2562)

ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลประกอบการเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(14-03-2562)

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตวรสอบสถานะรูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่ รุ่นที่ 3 (28-01-2562)

 แก้ไขแบบสัญญา และchecklist (16-01-2562)

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสถานะรูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่ รุ่นที่1 (15-01-2562)

แบบฟอร์มประเด็นข้อพิพาท (27-12-2561)

ขอให้ส่งประเด็นปัญหาการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเอง(24-12-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาในนิคมสร้างตนเอง(17-12-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง(17-12-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินแบบมีส่วนร่วม(30-11-2561) 

ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบการจัดเก็บเงินบำรุงกิจการนิคม(19-11-2561)

แบบสำรวจเนื้อที่นิคมสร้างตนเอง(19-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 (07-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการรังวัดปักหมุดทำรั้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 (07-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (07-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในเขตนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 (07-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 (07-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลัการโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมฯตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(น้ำ+ใจถวายในหลวง)(06-11-2561)

ตรวจสอบเงินประกันสัญยาการใช้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมและทรัพยากรธรรมชาติในเขตนิคมสร้างตนเอง(06-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการในพื้ันที่นิคมสร้างตนเอง(02-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส(02-11-2561)

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(เฉพาะนิคม7นิคมภาคใต้ ทำเรื่องซ่อมแซมบ้านฯ)(22-08-2561)

 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง  (16-8-2561)

ส่งสำเนาหนังสือข้อสั่งการอธิบดิีกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมในการทำงาน(10-08-2561)

 การขอต่อสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง  (8-8-2561)

แนวปฏิบัติเงินเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 (06-08-2561)

ขออนุมัติหลักการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบดำเนินงาน เพิ่มเติม (24-07-2561)

การขอต่อสัญญาอณุญาติใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง (16-07-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลนิคมสร้างตนเอง (13-07-2561)

คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด (21-06-2561)

การแต่งตั้งคณะทำงานระบบนิคมสร้างตนเอง (08-06-2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดิน

 ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 (งวด 2) ทุกโครงการนิคมฯ  (24-04-2561)

ให้จัดทำแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง (Action plan) 18-04-61

การขออนุญาติใช้ที่ดินในนิคมสร้างตนเอง

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในนิคมสร้างตนเอง วันที่ 25-27 เมษายน ภาคใต้ 2561 (03-04-61)

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในนิคมสร้างตนเอง วันที่ 18-20 เมษายน 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (03-04-61)

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในนิคมสร้างตนเอง เพิ่มเติม (23-03-61)

การจัดเตรียมเอกสารโครงการซ่อมแซมบ้านเรือราษฎรยากจนและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2561 (21-03-61)

ขอให้รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน (09-03-2561)

ขอให้รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการการจัดปัญหาที่ดินทำกินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (09-03-2561)

 ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบ 2561  รอบ 3 เดือน     (28-12-2560)

 ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการจัดปัญหาที่ดิน ประจำปีงบ 2561  รอบ 3 เดือน   (28-12-2560)

 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   (20-12-2560)

 ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ในการประชุมบ้านน้อยจาก 7-8 ธ.ค.     (30-11-2560)

 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลโครงการ  "บ้านน้อยในนิคม"    (29-11-2560)

 ขอเชิญร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบ้านน้อยในนิคม   (23-11-2560)

 แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   (17-112560)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาวิถีนิคมสร้างตนเอง (14-11-2560)

ขออนุมัติหลักการโครงการสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (14-11-2560)

  ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการสำรวจตรวจสอบผู้เข้าทำกินในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง  ปีงบ 2561   (9-11-2560) 

  ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (น้ำ+ใจ ถวายในหลวง)  ปีงบ 2561  (8-11-2560)    

  ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง  ปีงบ 2561    (8-11-2560)

  ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ 2561   (8-11-2560)

  ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินแบบมีส่วนร่วม ปีงบ 2561   (8-11-2560)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (8-11-2560)

ขอส่งสำเนาอนุมัติหลักการโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส (8-11-2560)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในเขตนิคมฯประจำปีงบประมาณ 2561 (8-11-2560)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการรังวัดปักหมุดริมรั้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 (8-11-2560)

  ใบงวดของชายแดนใต้    (3-11-2560)

 ขอสำรวจบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการ "บ้านน้อยในนิคม"    (30-10-2560)

 (ด่วน) แบบสำรวจการจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่   (25-10-2560)

 (ด่วน) สำรวจการจัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่    (25-10-2560) 

 การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง   (10-8-2560)

ให้สำรวจปริมาณงานข้อมูลแปลงที่ดินเพื่อจัดทำแผนงานสำรวจรังวัด ปี 2561 (9-8-2560)

 ขอเลื่อนการประชุมการจัดทำแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง   (8-8-2560)

 ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง   (4-8-2560)

 การกรอกข้อมูลแบบรายงานโครงการ  "บ้านน้อยในนิคม"   (1-8-2560)   

 ส่งสำเนาข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน     (1-8-2560)

  หนังสือเชิญประชุมการถอนสภาพนิคม    (21-7-2560)

 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแบบรายงานโครงการ "บ้านน้อยในนิคมฯ"      (21-7-2560) 

 สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากร พม. ในโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการในนิคม   (20-7-2560)

 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม   (4-7-2560)

 ขออนุมัติหลักการโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมฯตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(น้ำ+ใจถวายในหลวง) (นิคมฯที่ยังไม่มี) 21.6.2560

ขออนุมัติหลักการโครงการสำรวจตรวจสอบผู้เข้าทำกินในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง (นิคมฯที่ยังไม่มี) 21.6.2560

 ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำรวจตรวจสอบผู้เข้าทำกินในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง นิคมสร้างตนเอง 21 แห่ง (13-06-2560)

 ให้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (7 นิคมฯชายแดนใต้)     (5-6-2560)

  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานปฏิบัติการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง   (5-6-2560)

 เรื่องให้จักส่งผังแบ่งแปลงที่ดินและรายชื่อผู้ใช้ประโยชน์ โครงการจัดที่ดินทำกินให้คนจน 15 นิคมฯ  (31-5-2560)

 การสำรวจแปลงสาธิตเพื่อการสงวนรักษาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสมาชิกนิคมและราษฎร (43 แห่ง)    [9-5-2560]

 เชิญประชุมชี้แจ้งงบประมาณโครงการฯ ประจำปี 2560 และติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  (03-04-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผล แจ้งท้าย  (24-3-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผล  (24-3-2560)

 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม 4 (22-3-2560)

 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม 3 (22-3-2560)

 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม 2  (22-3-2560)

 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม 1  (22-3-2560)