กลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

กลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  

 ขอส่งสำเนาอนุมัติปรับหลักการโครงการพร้อมการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ2564 งวด2(06-05-2564)

 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ Kick off ด้านการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อสร้างสวัสดิการสังคม ภายใต้กิจกรรม แอ่วดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม สร้างสรรค์โอกาส ด้วยศาสตร์พระราชา (09-03-2564)  

ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ kick off ด้านการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อสร้างสวัสดิการสังคมภายใต้กิจกรรมแอ๋วดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม สร้างสรรค์โอกาสด้วยศาสตร์พระราชา(08-02-2564)    

ขอส่งสำเนาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งวดที่ 1 งบดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(22-12-2563)    

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการพร้อมการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(09-12-2563)     

ขอส่งสรุปรายงาน กพพ.สัญจร การพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงและหนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนอธิบดีในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้(09-11-2563)  

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง(30-09-2563)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ 2563(29-08-2563)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กพพ.สัญจร การพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง(25-08-2563)

ตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาติ(23-07-2563)

      - แบบฟอร์มตารางการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาติ

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี 2563(23-06-2563)

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี 2563(23-06-2563)

ขอส่งคู่มือการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพระธรรมจาริก(21-05-2563)

       - คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพระธรรมจาริก

แบบประเมินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง(ศรส.)18-05-2563

       - แบบประเมินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง(ศรส.)

 แผนการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(04-05-2563)

      - แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน 

ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันและความเชื่อมั่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.2563(24-04-2563)

       - แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันและความเชื่อมั่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

       - แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันและความเชื่อมั่น กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (ศรส.) ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 (27-03-2563)   

ขอส่งสำเนาข้อมูลพื้นที่เขต/หน่วย พื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง(28-11-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2563(19-11-2562) 

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (ศรส.) ปีงบประมาณ 2563(13-11-2563)

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563(13-11-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ 2563(13-11-2563)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภูทับเบิก(13-11-2563)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2563(13-11-2562)

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินทำกินบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2563(12-11-2562)

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อพระธรรมจาริกและรายชื่อลูกศิษย์พระ(12-11-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริกปีงบประมาร 2563(12-11-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง(พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง)ปีงบประมาณ 2563(12-11-2563)

ขอความร่วมมือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ 2562(01-10-2562)

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ 2562(01-10-2562)

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อพระธรรมขาริกและรายชื่อลูกศิษย์พระ(26-08-2562)

ขอความร่วมมือเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมพระธรรมจาริก(23-08-2562)

ขอความร่วมมือส่งข้อมมูลความต้องการขอหนังสือมอบอำนาจจากอธิบดีใช้ประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่

ขอความร่วมมือตรวจสอบพร้อมปรับข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง(07-08-2562)      

ขอความร่มมือตรวจสอบรายชื่อพระธรรมจาริก(01-08-2562)    

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(10-07-2562)    

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(10-07-2562)     

ขอความร่วมมือหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามงานพระธรรมจาริก(03-07-2562)

 ขอส่งสำเนาหนังสือการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2523ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต(28-05-2562) 

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards กับงานหญ้าแฝก(25-04- 2562)

ขอส่งสำเนาอนุมัติหลักการโอนเงินจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 งบดำเนินงานเพิ่มเติม(18-04-2562) 

ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท(04-04-2562)

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563(04-04-2562)  

แบบติดตามประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม (25-03-2562)

แจ้งวิธีการขอรับและจ่ายเงินอุดหนุนพระธรรมจาริกปี2562(19-03-2562)

รูปเล่มการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง(15-03-2562)

รูปเล่ม การดำเนินงานรังวัดพื้นที่หน่วยฯ(15-03-2562)

ขอความร่วมมือรายงานผลการขอเข้าทำประโยชน์ของพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง(15-03-2562)

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมสวัสดิการด้านการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมตามโครงการสนับสนุนอัตลักษณ์ชนเผ่าเพื่อการท่องเที่ยงภูมิวัฒนธรรม(15-03-2562)

ขอแจ้งอนุมัติปรับหลักกำารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารชุมชนบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2562(14-03-2562)

ขอแจ้งอนุมัติปรับหลักการโครงการปีงบประมาณ2562(14-03-2562)

ขอความร่วมมือประมาณการค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลในพิธีบรมราชาพิเษก(14-03-2562)

ทำเนียบอาศรมพระธรรมจาริก(27-02-2562)

อาศรมหลัก170อาศรมปีงบประมาณ2562

แบบสำรวจอาศรมพระธรรมจาริก(11-02-2562)

แบบสำรวจซ่อมแซมอาศรมพระธรรมจาริก ก่อนและหลัง(11-02-2562)

ประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและซ่อมแซมอาศรม (11-02-2562)

การจัดพิธีพรรพชาอุปสมบทหมู่ราาฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2562 (11-02-2561)

ระเบียบวาระการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระธรรมจาริก(05-02-2562)

ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและพระธรรมจาริก(04-02-2562)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Kick off สมผัสลมหายใจแห่งขุนเขาตามวิถีภูมิวัฒนธรรม ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย จังหวัดอุทัยธานี (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทุกแห่ง ) (23-01-2562)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Kick off สมผัสลมหายใจแห่งขุนเขาตามวิถีภูมิวัฒนธรรม ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย จังหวัดอุทัยธานี (23-01-2562)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง(รูปแบบสะเนียน@น่านโมเดล)ปีงบประมาณ 2562(13-12-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯปีงบประมาณ2562(13-12-2561)

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU (06-12-2561)

ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางภูมิวัฒนธรรมในชุมชนบนพื้นที่สูง(21-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน ปี 2562 (16-11-2561) 

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง)(12-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ปีงบประมาณ 2562 (08-11-2561)

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการพระธรรมจาริก ปีงบประมาณ 2562 (07-11-2561)

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2562 (07-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการบูรณาการร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่นำร่องประจำปีงบประมาณ 2562(06-11-2561) 

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านกาจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูง(06-11-2561)

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนอัตลักษณ์ชนเผ่าเพื่อการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2562 (05-11-2561)

ขออนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง(รูปแบบสะเนียน@น่านโมเดล)ปีงบประมาณ 2562 (02-11-2561)

ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ2562(งวดที่1) (02-11-2561)

 ของส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาวิถีชุมชนพื้นที่สูง 2562  (1-11-2561)

 ขอส่งสำเนาระเบียบกรมท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณอุดหนุน 2561 (1-11-2561)

 ขอนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินทำกินบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2562  (12-11-2561)

 ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรบนพื้นที่สูง 2562  (1-11-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ 2562 (25-10-2561)

ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาภูทับเบิก พ.ศ.2560-2565 ประจำปีงบประมาณ 2562 (25-10-2561)

ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง(18-10-2561)

การเฝ้าระวังภัยและสำรวจพื้นที่ในหน่วยงานที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ(14-08-2561)

การเบิกจ่าบงบประมาณ โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดสวัสดิการประจำปีงบประมาณ 2561 (20-07-2561)

ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (25-06-2561)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานนำเข้าข้อมูลราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าระบบสารสนเทศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเตรียมงานพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี 2561 (18-06-2561)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี 2561 (13-06-2561)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี 2561 (07-06-2561)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี 2561 (07-06-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (31-05-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ (31-05-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก (31-05-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน (31-05-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา (31-05-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง (31-05-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน (31-05-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน (31-05-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ (31-05-2561)

อนุมัติหลักการโอนจัดสรรงบประมาณปี2561งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์งวดที่2 (30-05-2561)

การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ.2561 (23-05-61)

อนุมัติหลักการโครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก ปีงบประมาณ 2561 (21-05-2561)

อนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2561 (21-05-2561)

อนุมัติหลักการโครงการบูรณาการร่วมกับศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 (21-05-2561)

อนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน ปีงบประมาณ 2561 (21-05-2561)

อนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินทำกินบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2561 (งวดที่2)

อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2561(งวดที่2)

อนุมัติหลักการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2561(งวดที่2)

อนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2561(งวดที่2)

อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2561(งวดที่2)

อนุมัติหลักการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ2561(งวดที่2)

อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง(รูปแบบเสนียน@น่านโมเดล) พร้อมเอกสารโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปี 2561

อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ พร้อมเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรารยจ่ายประจำปี 2561

อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงพร้อมเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561

อนุมัติหลักการโครงการสำรวจข้อมูลราษฎรบนพื้นที่สูงพร้อมเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561   

ขอความร่วมมือตรวจข้อมูลราษฎรบนพื้นที่สูงที่นำเข้าระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูง

 อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาวิถีชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมเอกสารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาวิถีชุมชนบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง (รูปแบบสะเนียน@น่าโมเดล)

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินทำกินบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการสำรวจข้อมูลราษฎรบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง(พิพิธภัณฑ์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่)

ใบโอนจัดสรรงวดที่ 2 โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   (27-12-2560) 

 ขอความร่วมมือเร่งสำรวจ ตรวจสอบ เเละนำข้อมูลราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าระบบสารสนเทศกรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ  (30-11-2560) 

 ขอเปลี่ยนวันเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร    (8-11-2560)

 ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบ 2561    (7-11-2560)

   อนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูง   (6-11-2560)

  อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาวิถีชุมชนพื้นที่สูง    (6-11-2560)

  ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินทำกินบนพื้นที่สูง  ปีงบ 2561    (ุุ6-11-2560)

  ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง   (6-11-2560)

  ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าบนพื้นที่สูง  (6-11-2560)

 ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการบูรณาการร่วมกับศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาติพันธ์ุในพื้นที่  ปีงบ 2561    (6-11-2560)

 ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน ปีงบ 2561   (ุ6-11-2560)

 ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรบนพื้นที่สูง ปีงบ 2561    (3-11-2560)

 ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก ปีงบ 2561     (3-11-2560)

 แบบจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง    (3-11-2560)

 ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนพื้นที่สูง ปีงบ 2561   (3-11-2560)

 ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบ 2561    (2-11-2560)

 ขอแจ้งอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบ 2561    (2-11-2560)

 ขอส่งอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ปีงบ 2561    (2-11-2560)

 ขอส่งอนุมัติหลักการโนครงการสำรวจข้อมูลราษฎรบนพื้นที่สูง ปีงบ 2561     (2-11-2560)

 ขอแจ้งอนุมัติหลักการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2561(งบเงินอุดหนุน)      (25-10-2560)

 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลจำนวนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง(ศสส.)และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง(ศรส.)     (25-10-2560) 

 ขอความร่วมมือศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงรายงานการเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด    (12-10-2560) 

  ขอส่งหนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนอธิบบดี เพื่อขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 8 กรกฎาคม 2523 เพิ่มเติม          (3-10-2560)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา   (28-9-2560)

  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง   (21-9-2560)

 การออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า     (21-9-2560)

 หนังสือผ้าชาวเขา อัตลักษณ์เสันใยชนเผ่า3   (13-9-2560)

 หนังสือผ้าชาวเขา อัตลักษณ์เสันใยชนเผ่า2   (13-9-2560)

 หนังสือผ้าชาวเขา อัตลักษณ์เส้นใยชนเผ่า1     (13-9-2560)

 ตัวอย่างการทำรูปเล่มรายงานปลการดำเนินงาน   (11-9-2560)

 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปีงบ 2560    (11-9-2560)

 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลหนังสือหัตถกรรมผ้าทอราษฎรบนพื้นที่สูง   (11-9-2560)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพระธรรมจาริกประจำปีงบประมาณ 2561 (24-8-2560)

 ขอส่งหนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนอธิบดี  เพื่อขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2523         (23-8-2560)

 ขอส่งข้อมูลรังวัดพื้นที่เขต/หน่วย ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง16จังหวัด    (2-8-2560)

 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ.2560-2565   (1-8-2560)

 การเข้าร่วมโครงการยกย่องบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม    (1-8-2560)

 ขอเชิญประชุมสรุปบทเรียนการจัดพิธีบรรชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง    (18-7-2560)

 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว     (18-7-2560)

  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาความรู้ผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น  5   (14-7-2560)

  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาความรู้ผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น  4   (14-7-2560)

  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาความรู้ผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น  3   (14-7-2560)

  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาความรู้ผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น  2    (14-7-2560)

  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาความรู้ผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น  1    (14-7-2560)

 เชิญประชุมโครงการพัฒนาความรู้ผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น ด้านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวโดยราษฎรบนพื้นที่สูง  & เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น ด้านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวโดยราษฎรบนพื้นที่สูง ปีงบ 2560   (29-6-2560)

ขออนุมัติหลักการโครงการพัฒนาความรู้ผู้เที่ยวในท้องถิ่น  ด้านการตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวโดยราษฎรบนพื้นที่สูง  ปีงบประมาณ 2560   (28-6-2560)

 เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น  ด้านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวโดยราษฎรบนพื้นที่สูง  ปีงบ 2560    (15-6-2560)

ขอเชิญประชุมซักซ้อมการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2560     (15-6-2560)

ขอเลื่อนพิธีการรับมอบ และปลูกพันธุ์ไม้    (25-5-2560)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2560   (23-5-2560)

 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา  (16-5-2560) 

  ขอส่งอนุมัติหลักการดำเนินการจัดประชุมทบทวนผลการสำรวจรังวัดพื้นที่ภูทับเบิกตามผลการศึกษา(ร่าง)แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก  (9-5-2560)

  ขอส่งอนุมัติปรับหลักการโครงการพัฒนาวิถีชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2560 (8-5-2560)

  ขอส่งอนุมัติปรับหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง(รูปแบบสะ เนียน@โมเดล) ปีงบประมาณ 2560 (4-5-2560 ) 

  ขอส่งอนุมัติปรับหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ    ปีงบประมาณ 2560 (4-5-2560 )

  ขอส่งอนุมัติปรับหลักการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนปีงบประมาณ       2560 (4-5-2560)

ตรวจสอบข้อมูลการรังวัดพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง (3-05-2560 )

 ขอแจ้งอนุมัติปรับหลักการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิ์การสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบ 2560   (3-5-2560)

ขออนุมัติปรับหลักการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบ 2560   (3-5-2560)

ขอแจ้งอมุมัติหลักการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2560    (2-5-2560)

 ขอแจ้งอนุมัติปรับโครงการพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูงด้านประชาคมอาเชียน ปี2560   (1-5-2560)

ขอแจ้งอนุมัติปรับหลักการโครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนพื้นที่สูง ปี2560   (1-5-2560)

ขอเลื่อนวันประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  (28-4-2560)

 เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่  (21-4-2560)

ระเบียบกรมป่าไม้  (21-4-2560)

 แผนผังการขอใช้พื้นที่ฯ  (21-4-2560)

 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan)เดือนเมษายน-กันยายน      (20-4-2560)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและสรุปรายงานผลการสำรวจ และรังวัดพื้นที่ ปีงบประมาณ2560  (19-4-2560)

ขอความร่วมมือศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงดำเนินการเร่งรัดสำรวจตรวจสอบฯ  (19-4-2560) 

 ขอแจ้งอนุมัติหลักการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2560   (18-4-2560)

 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามและวางแผนการสนับสนุนงบประมาณ  (30-3-2560)

 ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  (29-3-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผล แจ้งท้าย  (24-03-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผล  (24-03-2560)

 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฏรบนพื้นที่สูงประจำปี 2560  (3-03-2017)

 ขออนุมัติหลักการโครงการสำรวจพื้นที่หน่วย เขต ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อรังวัดปักหมุดประจำปีงบประมาณ2560  (01-03-2017)

 ประสานขอความร่วมมือจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และจัดเตรียมข้อมูลระยะทางพื้นที่เขต (01-03-2017)

การสำรวจพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ตามมติรัฐมนตรีฉบับต่างๆ (01-03-2017)

รายงานการจำแนกที่ดิน และการจัดตั้งพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (01-03-2017)